V rámci vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre sú prioritne riešené nasledovné oblasti výskumu:

– súčasný stav slovenskej divadelnej kultúry (prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.)

– oblasť mediálnej kultúry a jej fenoménov (doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD.)

– semiotika nezávislej kultúry a hudobná kulturológia so zameraním na alternatívne žánre (prof. PhDr. Július Fuják, PhD.)

– reflexia filozoficko-politologických fenoménov v kontexte súčasných „civilizačných“ stretov, súčasné kulturologické koncepcie (Mgr. Jozef Palitefka, PhD.)

– transkulturalita, revitalizácia tradícií a jej kontextov, dynamika kultúrneho systému a kultúrna identita, ukrajinská kultúra (Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.)

– nezávislá kultúra a umenie na Slovensku ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989   

Projekty

A) Projekty, v ktorých je zodpovedný riešiteľ z katedry​

prof. PhDr. Július Fuják, PhD. 

VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989

Koordinátor: prof. PhDr. Július Fuják, PhD. 

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 10
Doba riešenia:01/2018 – 12/2020

doc. Mgr. Erika Moravčíková,PhD.

VEGA 1/0410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre
Koordinátor: doc. Mgr. Erika Moravčíková,PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 10/3
Doba riešenia:01/2014 – 12/2016

prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

KEGA 041UKF-4/2022 Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia
Koordinátor: prof. Mgr. Miroslav Ballay,PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 8/1
Doba riešenia: 04/2022 – 12/2024

B) Projekty, v ktorých je zodpovedný riešiteľ z pracoviska mimo UKF, alebo z inej fakulty UKF

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: VEGA 1/0921/12
Názov projektu: Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty
Riešiteľské pracovisko: Katedra hudobnej vedy FiF Univerzita Komenského v Bratislave
Riešiteľ z katedry: prof. PhDr. Július Fuják, PhD.
Doba riešenia: 1/2012-12/2015

Publikačná činnosť:

 1. Sondáž nezávislej divadelnej kultúry na Slovensku
 2. Culture in Transition Countries
 3. Emanácie hudobnej semiosféry
 4. Vis-á-vis – dialógy (nielen) o hudbe
 5. Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre
 6. Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií
 7. (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze
 8. (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia
 9. Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania
 10. Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život
 11. Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics
 12. Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov
 13. Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie
 14. K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku
 15. Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti
 16. Kumšt (k) smrti
 17. Minority v subsystéme kultúry
 18. Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave
 19. Hudba v katechéze – katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách
 20. Margonálie
 21. Kultúra v premenách globalizácie