V rámci vedeckovýskumnej a ďalšej tvorivej činnosti na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre sú prioritne riešené nasledovné oblasti výskumu:

– súčasný stav slovenskej divadelnej kultúry (doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.)

– oblasť mediálnej kultúry a jej fenoménov (Mgr. Erika Moravčíková, PhD.)

– semiotika nezávislej kultúry a hudobná kulturológia so zameraním na alternatívne žánre (prof. PhDr. Július Fuják, PhD.)

– filozofia kultúry, súčasné kulturologické koncepcie (Mgr. Katarína Gabašová, PhD.)

-reflexia filozoficko-politologických fenoménov v kontexte súčasných „civilizačných“ stretov (Mgr. Jozef Palitefka, PhD.)

– transkulturalita, revitalizácia tradícií a jej kontextov, dynamika kultúrneho systému a kultúrna identita, ukrajinská kultúra (Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.)

– nezávislá kultúra a umenie na Slovensku ako súčasť riešenia grantovej úlohy VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989   

Projekty

A) Projekty, v ktorých je zodpovedný riešiteľ z katedry​

prof. PhDr. Július Fuják, PhD. 

VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989

Koordinátor: prof. PhDr. Július Fuják, PhD. 

Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 10
Doba riešenia:01/2018 – 12/2020

Mgr. Erika Moravčíková,PhD.

VEGA 1/0410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre
Koordinátor: Mgr. Erika Moravčíková,PhD.
Počet riešiteľov z pracoviska/z iných pracovísk: 10/3
Doba riešenia:01/2014 – 12/2016

B) Projekty, v ktorých je zodpovedný riešiteľ z pracoviska mimo UKF, alebo z inej fakulty UKF

doc. PhDr. Július Fujak, PhD.

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu: VEGA 1/0921/12
Názov projektu: Cesty formovania slovenskej systematickej hudobnej vedy po roku 1945 – východiská, koncepcie, priekopníci, výsledky, kontexty
Riešiteľské pracovisko: Katedra hudobnej vedy FiF Univerzita Komenského v Bratislave
Riešiteľ z katedry: doc. PhDr. Július Fuják, PhD.
Doba riešenia: 1/2012-12/2015

Publikačná činnosť:

 1. Culture in Transition Countries
 2. Emanácie hudobnej semiosféry
 3. Vis-á-vis – dialógy (nielen) o hudbe
 4. Brožúra Katedry kulturológie FF UKF v Nitre
 5. Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií
 6. (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze
 7. (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia
 8. Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania
 9. Možnosti smrti. Nik nie je odkázaný na život
 10. Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics
 11. Kumšt (k) smrti z kulturologických priezorov
 12. Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie
 13. K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku
 14. Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti
 15. Kumšt (k) smrti
 16. Minority v subsystéme kultúry
 17. Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave
 18. Hudba v katechéze – katechéza v hudbe. K teórii a praxi hudobnej výchovy (nielen) v cirkevných školách
 19. Margonálie
 20. Kultúra v premenách globalizácie