Doktorandské štúdium v akademickom roku 2019/2020 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 31. mája 2019

viac informácií o priebehu doktorandského štúdia nájdete na stránke

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

Témy dizertačných prác 2019/ 2020

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Kulturologická reflexia hudobného diela Mariána Vargu v kontexte spoločenských súradníc 20. a 21. storočia

Cultural Interpretation of Marián Varga´s Music Art in the Context of Social Coordinates in 20th and 21th Century

Základnou intenciou dizertačnej práce by malo byť esteticko-kulturologické zhodnotenie významu hudobnej tvorby jednej z najväčších osobností slovenskej hudobnej kultúry Mariána Vargu (1947 – 2017), a to v súvislostiach presahujúcich úzko muzikologický rámec. Jeho diela a vyhranené postoje zohrávali istú generačne formotvornú úlohu v reáliách tzv. normalizácie počas socializmu a boli istým spôsobom rezistentné aj po roku 1989. Predmetom výskumu by mohla byť aj samotná osobnosť umelca reflektovaná v rôznych dobových výstupoch (knižné práce, filmy a pod.).

Nitrianska škola v oblasti semioticko-kulturologických a estetických štúdií (Komparácia vývoja v období pred a po roku 1989)

The Nitra School in the Field of Semiotic-Cultural and Aesthetic Studies (The Comparison of Development in the Periods before 1989 and after)

Účelom práce je zmapovanie a zhodnotenie kulturologickej a estetickej vetvy v Nitrianskej semiotickej školy a jej jednotlivých predstaviteľov, resp. línií (F. Miko, A. Popovič, P. Liba, D. Hajko, V. Šabík,  Ľ. Plesník a i.). Jednou z ťažiskových tém výskumu by mala byť komparácia semioticko-kulturologického a estetického myslenia v čase pred zlomovým rokom 1989 a po ňom s presahmi do súčasnosti.

Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

Regionálne špecifiká kultúrneho dedičstva

Regional Particularities of Cultural Heritage

Kultúrne dedičstvo tvorí podstatnú súčasť kultúrneho potenciálu každého spoločenstva. Nie je však rovnomerne rozmiestnené v území. Na jeho kvantitu a kvalitu vplýva množstvo najrôznejších faktorov. Cieľom dizertačnej práce je skúmať a hodnotiť zákonitosti vývoja kultúrneho dedičstva vo vybraných kultúrnych regiónoch.

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Diverzifikácia nezávislej kultúry na Slovensku (so zameraním na súčasné divadlo a tanec)

Diversification of independent culture in Slovakia (focused on the contemporary theatre and dance)

Globálny i kompletizujúci pohľad na diverzifikovanú sieť nezávislej kultúry na Slovensku najmä po roku 2000. Mapujúca sondáž do dramaturgií jednotlivých nezávislých kultúrnych centier s cieľom zachytenia ojedinelej poetiky súčasného nezávislého divadla a tanca – jeho výrazných predstaviteľov (súčasných osobností choreografov, režisérov a ostatných tvorcov). Sumárne hodnotiace zachytenie pohybu nezávislého divadla a tanca, jeho netradičných modusov vzniku na platforme rozličných kolaborácií, rezidencií, expedícií, koprodukcií, laboratórnych výskumov a pod.

Kultúrne symboly v divadle

Cultural symbols in theatre

Teoretizujúci a interpretačný pohľad na divadlo cez prizmu kultúrnej teatrológie. Kompletizujúce poňatie divadla, ktoré tvorí dôležitý rozmer metaspoločenského komentára. Reflexia jednotlivých tendencií divadla zrkadliť spoločnosť a obrazy o kultúre samej. Interpretačné sondy do súčasnej inscenačnej praxe. Hľadanie a odkrývanie významových symbolických znakov a ich podrobné dešifrovanie. Interpretačné ozrejmovanie prípadov, keď dochádza k rozpoznaniu fungujúcich kultúrnych symbolov v komunikačnom procese a pod.

Vybrané koncepty performativity v súčasnej umeleckej kultúre

The selected concepts performativity in the contemporary art culture

Reflexívne, teoretické uchopenie v súčasnosti hojne pertraktovaného pojmu performatívnosť/performancia v rôznorodých modifikáciách a rozmanitých podobách. Zhrňujúci a systematizujúci pohľad na rozsiahlu oblasť kultúrnej performancie ako aj umeleckej performancie, ich komparácia a možnosti ich všeobecnej aplikácie na najrôznorodejšie javy súčasnej kultúry. Teoretické skúmanie rozmanitého poľa výskytov performancie v kontexte umeleckej kultúry (napríklad presahy performancie do súčasného divadla i tanca atď.).

Rituály a spoločenské drámy vo svetle kultúrnej teatrológie

Rituals and social dramas in the light of cultural theatrology

Teoretická reflexia najsúčasnejších prejavov rituálnosti v súčasnej kultúre a evidovanie rozsiahleho identifikujúceho poľa rozmanitých tzv. spoločenských drám interdisciplinárnou optikou nielen kultúrnej teatrológie. Skúmanie aktuálnej výrazovej akosti, funkcií a rôznych účelových transformácií týchto fenoménov v súčasnej kultúre a nevyhnutnosť ich teoretického uchopenia.

Revitalizácia kultúrnej pamäte v súčasnom divadle

Revitalisation of the cultural memory in the contemporary theatre

Zhrňujúci a mapujúci exkurz do súčasnej divadelnej kultúry. Identifikácia a teoretická reflexia inscenačných poetík i divadelných postupov sprístupňujúcich rozsiahlu tematiku kultúrnej pamäte, detabuizácie tráum z historických udalostí, oživovanie a rekonštrukcia káuz z minulosti na súčasné prehodnotenie, aktuálnu reflexiu par excellence. Interpretačné sondy do vybraných diel súčasnej domácej i európskej divadelnej praxe.

posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 – konanie prijímacích skúšok

dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)