Doktorandské štúdium v akademickom roku 2023/2024 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 31. mája 2023

viac informácií o priebehu doktorandského štúdia nájdete na stránke

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

Témy dizertačných prác – akademický rok 2022/2023

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Kulturologická reflexia hudobného diela Mariána Vargu v kontexte spoločenských súradníc 20. a 21. storočia

Cultural Interpretation of Marián Varga´s Music Art in the Context of Social Coordinates in 20th and 21th Century

Základnou intenciou dizertačnej práce by malo byť esteticko-kulturologické zhodnotenie významu hudobnej tvorby jednej z najväčších osobností slovenskej hudobnej kultúry Mariána Vargu (1947 – 2017), a to v súvislostiach presahujúcich úzko muzikologický rámec. Jeho diela a vyhranené postoje zohrávali istú generačne formotvornú úlohu v reáliách tzv. normalizácie počas socializmu a boli istým spôsobom rezistentné aj po roku 1989. Predmetom výskumu by mohla byť aj samotná osobnosť umelca reflektovaná v rôznych dobových výstupoch (knižné práce, filmy a pod.).

Nitrianska škola v oblasti semioticko-kulturologických a estetických štúdií (Komparácia vývoja v období pred a po roku 1989)

The Nitra School in the Field of Semiotic-Cultural and Aesthetic Studies (The Comparison of Development in the Periods before 1989 and after)

Účelom práce je zmapovanie a zhodnotenie kulturologickej a estetickej vetvy v Nitrianskej semiotickej školy a jej jednotlivých predstaviteľov, resp. línií (F. Miko, A. Popovič, P. Liba, D. Hajko, V. Šabík,  Ľ. Plesník a i.). Jednou z ťažiskových tém výskumu by mala byť komparácia semioticko-kulturologického a estetického myslenia v čase pred zlomovým rokom 1989 a po ňom s presahmi do súčasnosti.

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Rituály a spoločenské drámy vo svetle kultúrnej teatrológie

Rituals and Social Dramas in the Light of Cultural Theatrology

Teoretická reflexia najsúčasnejších prejavov rituálnosti v súčasnej kultúre a evidovanie rozsiahleho identifikujúceho poľa rozmanitých tzv. spoločenských drám interdisciplinárnou optikou nielen kultúrnej teatrológie. Skúmanie aktuálnej výrazovej akosti, funkcií a rôznych účelových transformácií týchto fenoménov v súčasnej kultúre a nevyhnutnosť ich teoretického uchopenia.

Vybrané koncepty dokumentárneho divadla v súčasnej umeleckej kultúre

The selected concepts documentary theatre in the contemporary art culture

Reflexívne, teoretické uchopenie v súčasnosti rozvinutých prístupov dokumentárneho divadla a drámy v rôznorodých modifikáciách a rozmanitých podobách. Zhrňujúci a systematizujúci pohľad na rozsiahlu oblasť kultúrnej pamäti, historickej traumy ako národnej identity, ich komparácia a možnosti ich všeobecnej aplikácie na najrôznorodejšie javy súčasnej kultúry. Teoretické skúmanie rozmanitého poľa výskytov dokumentárneho divadla a jeho postupov v kontexte domáckej inscenačnej praxe.

Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Revitalizácia tradičnej kultúry a jej vplyv na súčasné civilizačno-kultúrne procesy

Revitalization of Traditional Culture and Its Impact on Current Civilizational-cultural Processes

Dizertačná práca sa venuje skúmaniu tých prvkov tradičnej kultúry Slovenska, ktoré v súčasnosti zaznamenávajú revitalizáciu ich tradovania. Identifikuje oblasti ich výskytu, dáva ich do kontextu s cestovným ruchom, národnou kultúrou, globalizovaným aj glokalizovaným. Hodnotí vplyv revitalizácie tradičnej kultúry na civilizačno-kultúrne procesy a zamýšľa sa nad budúcim vývojom tradičnej kultúry ako súčasti kultúry Slovenska.

Konzumerizmus a jeho vplyv na kultúrnu transmisiu vo vybranom regióne

Consumerism and its Influence on Cultural Transmission in the Selected Region

Dizertačná práca sa zaoberá konzumerizmom a zmenami konzumného správania na konci 20. a začiatku 21. storočia. Zameriava sa na definovanie problematiky konzumerizmu a konzumnej spoločnosti, príčiny jej vzniku a genézu, popísanie a analyzovanie vybraných sociálnych, spoločenských, kultúrnych, ekonomických a i. determinantov konzumerizmu a hrozieb (v podobe kultúrnej nivelizácie, synkretizmu, komodifikácie kultúrnych tradícií a ich vyprázdňovania, duchovnej krízy, krízy identity a i.), ktoré negatívne ovplyvňujú uchovávanie a rozvíjanie kultúrnych tradícií vybraného regiónu.

Kultúrna ekológia v kultúre Slovenska

Cultural Ecology in Culture of Slovakia

Dizertačná práca sa zaoberá najrôznejšími kontextmi kultúrnej ekológie a jej odrazom v kultúre Slovenska. Analyzuje vybrané kultúrne javy vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Porovnáva rôzne kultúrne oblasti (a regióny v rámci nich) v súvislosti s adaptáciou človeka a jeho kultúry na prírodné podmienky. Sleduje modifikácie v kultúrnej krajine vplyvom cestovného ruchu aj iných odvetví národného hospodárstva, globálnych ekologických tendencií či geopolitických udalostí.

Arabi na Slovensku a ich integrácia do slovenskej spoločnosti

Arabs in Slovakia and their integration into Slovak society

Na diverzite Slovenska sa podieľajú aj minority, ktoré sú z hľadiska kultúrno-historického vývoja nášho územia pomerne nové a netradičné. Jednou z nich je arabská komunita. Predmetom záujmu dizertačnej práce budú historické aspekty príchodu a prítomnosti Arabov v bývalom Československu a na Slovensku, formálne a neformálne združenia, tradičná kultúra Arabov a formy jej praktizovania v slovenských podmienkach. Venovať sa bude tiež percepcii Arabov a arabskej kultúry slovenským obyvateľstvom.

konanie prijímacích skúšok – od 26. júna do 4. júla 2023

dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)