Doktorandské štúdium v akademickom roku 2022/2023 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 31. mája 2022

viac informácií o priebehu doktorandského štúdia nájdete na stránke

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

Témy dizertačných prác 2021/ 2022 (na ak. rok 2022/2023 budú včas zverejnené)

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Kulturologická reflexia hudobného diela Mariána Vargu v kontexte spoločenských súradníc 20. a 21. storočia

Cultural Interpretation of Marián Varga´s Music Art in the Context of Social Coordinates in 20th and 21th Century

Základnou intenciou dizertačnej práce by malo byť esteticko-kulturologické zhodnotenie významu hudobnej tvorby jednej z najväčších osobností slovenskej hudobnej kultúry Mariána Vargu (1947 – 2017), a to v súvislostiach presahujúcich úzko muzikologický rámec. Jeho diela a vyhranené postoje zohrávali istú generačne formotvornú úlohu v reáliách tzv. normalizácie počas socializmu a boli istým spôsobom rezistentné aj po roku 1989. Predmetom výskumu by mohla byť aj samotná osobnosť umelca reflektovaná v rôznych dobových výstupoch (knižné práce, filmy a pod.).

Nitrianska škola v oblasti semioticko-kulturologických a estetických štúdií (Komparácia vývoja v období pred a po roku 1989)

The Nitra School in the Field of Semiotic-Cultural and Aesthetic Studies (The Comparison of Development in the Periods before 1989 and after)

Účelom práce je zmapovanie a zhodnotenie kulturologickej a estetickej vetvy v Nitrianskej semiotickej školy a jej jednotlivých predstaviteľov, resp. línií (F. Miko, A. Popovič, P. Liba, D. Hajko, V. Šabík,  Ľ. Plesník a i.). Jednou z ťažiskových tém výskumu by mala byť komparácia semioticko-kulturologického a estetického myslenia v čase pred zlomovým rokom 1989 a po ňom s presahmi do súčasnosti.

Holistické poňatie dejín kultúry v kontexte aktuálnych výziev súčasnosti (Analýza koncepcie Arnolda J. Toynbeeho a postmoderných kulturálnych štúdií)

Holistic Understanding of Culture History in the Context of Contemporary Challenges (Analysis of Arnold J. Toynbee´s Conception and Postmodern Cultural Studies)

Téma je zameraná na výskum celostného poňatia reflexie vybratých kapitol dejín kultúry v kontexte tzv. integrálnej filozofie, hlbinnej psychológie a polyvalentne chápanej permakultúry. Problematika výskumu socio-kultúrnej dynamiky vzniku a zániku komplexných spoločenských systémov by mala byť analyzovaná v rámci koncepcie Arnolda J. Toynbeeho a súvisiacich postmoderných myšlienkových prúdov kulturológie a filozofie.

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Kultúrne symboly v divadle

Cultural Symbols in Theatre

Teoretizujúci a interpretačný pohľad na divadlo cez prizmu kultúrnej teatrológie. Kompletizujúce poňatie divadla, ktoré tvorí dôležitý rozmer metaspoločenského komentára. Reflexia jednotlivých tendencií divadla zrkadliť spoločnosť a obrazy o kultúre samej. Interpretačné sondy do súčasnej inscenačnej praxe. Hľadanie a odkrývanie významových symbolických znakov a ich podrobné dešifrovanie. Interpretačné ozrejmovanie prípadov, keď dochádza k rozpoznaniu fungujúcich kultúrnych symbolov v komunikačnom procese a pod.

Rituály a spoločenské drámy vo svetle kultúrnej teatrológie

Rituals and Social Dramas in the Light of Cultural Theatrology

Teoretická reflexia najsúčasnejších prejavov rituálnosti v súčasnej kultúre a evidovanie rozsiahleho identifikujúceho poľa rozmanitých tzv. spoločenských drám interdisciplinárnou optikou nielen kultúrnej teatrológie. Skúmanie aktuálnej výrazovej akosti, funkcií a rôznych účelových transformácií týchto fenoménov v súčasnej kultúre a nevyhnutnosť ich teoretického uchopenia.

Limity kultúrnej pamäti v inscenačných líniách súčasného slovenského divadla (udalosti Novembra 1989 a deväťdesiatych rokov v súčasnom slovenskom divadle)

Limits of cultural memory in the production lines of contemporary Slovak theater (events of November 1989 and the nineties in contemporary Slovak theater)

Zhrňujúci a mapujúci exkurz do súčasnej divadelnej kultúry. Identifikácia a teoretická reflexia inscenačných poetík i divadelných postupov sprístupňujúcich rozsiahlu tematiku kultúrnej pamäte, detabuizácie tráum z historických udalostí, oživovanie a rekonštrukcia káuz z minulosti na súčasné prehodnotenie, aktuálnu reflexiu par excellence. Interpretačné sondy do vybraných diel súčasnej domácej i európskej divadelnej praxe.

Vybrané koncepty dokumentárneho divadla v súčasnej umeleckej kultúre

The selected concepts documentary theatre in the contemporary art culture

Reflexívne, teoretické uchopenie v súčasnosti rozvinutých prístupov dokumentárneho divadla a drámy v rôznorodých modifikáciách a rozmanitých podobách. Zhrňujúci a systematizujúci pohľad na rozsiahlu oblasť kultúrnej pamäti, historickej traumy ako národnej identity, ich komparácia a možnosti ich všeobecnej aplikácie na najrôznorodejšie javy súčasnej kultúry. Teoretické skúmanie rozmanitého poľa výskytov dokumentárneho divadla a jeho postupov v kontexte domáckej inscenačnej praxe.

Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Tradičná kultúra v cestovnom ruchu na Slovensku

Traditional Culture in Tourism of Slovakia

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať úlohu a spôsoby využívania tradičnej kultúry v cestovnom ruchu na Slovensku. Práca skúma využitie jednotlivých zložiek tradičnej materiálovo-technologickej, duchovnej a umeleckej kultúry pri tvorbe produktov cestovného ruchu na Slovensku a porovnáva ho so zahraničím (Česko, Poľsko, Maďarsko, Nemecko, Rakúsko). Všíma si formálne, obsahové a funkčné zmeny prvkov tradičnej kultúry v tomto procese (napr. z praktickej na čisto estetickú funkciu, zmena využitia predmetov dennej spotreby na spomienkové alebo dekoračné predmety). Fenomén sleduje v historicko-spoločenských kontextoch, ale i z pohľadu súčasného vývoja, okrajovo sa venuje téme aj v súvislosti s aktuálnym útlmom cestovného ruchu vo svete. Opisuje dobré a negatívne príklady na Slovensku a v zahraničí a predkladá odporúčania pre prax.

Súčasné civilizačné procesy v kontexte kultúrnej ekológie

Current Civilization Processes in Context of Cultural Ecology

Dizertačná práca je zameraná na skúmanie súčasných civilizačných procesov z pohľadu kultúrnej ekológie. Intenzívna interakcia človeka a prírodného prostredia prináša nové výzvy vedúce k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti a ochrane životného prostredia. Cieľom práce je tieto procesy identifikovať, pomenovať, opísať v najrôznejších súvislostiach, analyzovať ich determinanty a naznačiť predikciu ďalšieho vývoja.

Doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.

Kultúrne príčiny konfliktu na Blízkom východe

Cultural Causes of the Conflict in the Near East

Práca sa bude zaoberať religióznymi, etnickými a civilizačnými zdrojmi konfliktov v regióne Blízkeho východu. V práci popíšeme vznik konfliktov v blízkej minulosti a v súčasnosti. Budeme sa snažiť dokázať, že zdroje napätia nie sú len produktom politických činov, ale aj rozmanitosťou kultúr v regióne. V práci použijeme literárnu metódu na priblíženie všetkých skúmaných regionálnych špecifík pomocou odborných diel zahraničných autorov a komparatívnou metódou dospejeme k zdrojom konfliktov.

konanie prijímacích skúšok – od 27. júna do 1. júla 2022

dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)