Doktorandské štúdium v akademickom roku 2020/2021 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 31. mája 2020

viac informácií o priebehu doktorandského štúdia nájdete na stránke

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

Témy dizertačných prác 2020/ 2021

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Kulturologická reflexia hudobného diela Mariána Vargu v kontexte spoločenských súradníc 20. a 21. storočia

Cultural Interpretation of Marián Varga´s Music Art in the Context of Social Coordinates in 20th and 21th Century

Základnou intenciou dizertačnej práce by malo byť esteticko-kulturologické zhodnotenie významu hudobnej tvorby jednej z najväčších osobností slovenskej hudobnej kultúry Mariána Vargu (1947 – 2017), a to v súvislostiach presahujúcich úzko muzikologický rámec. Jeho diela a vyhranené postoje zohrávali istú generačne formotvornú úlohu v reáliách tzv. normalizácie počas socializmu a boli istým spôsobom rezistentné aj po roku 1989. Predmetom výskumu by mohla byť aj samotná osobnosť umelca reflektovaná v rôznych dobových výstupoch (knižné práce, filmy a pod.).

Nitrianska škola v oblasti semioticko-kulturologických a estetických štúdií (Komparácia vývoja v období pred a po roku 1989)

The Nitra School in the Field of Semiotic-Cultural and Aesthetic Studies (The Comparison of Development in the Periods before 1989 and after)

Účelom práce je zmapovanie a zhodnotenie kulturologickej a estetickej vetvy v Nitrianskej semiotickej školy a jej jednotlivých predstaviteľov, resp. línií (F. Miko, A. Popovič, P. Liba, D. Hajko, V. Šabík,  Ľ. Plesník a i.). Jednou z ťažiskových tém výskumu by mala byť komparácia semioticko-kulturologického a estetického myslenia v čase pred zlomovým rokom 1989 a po ňom s presahmi do súčasnosti.

Prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.

Migrácie a kultúrny synkretizmus

Migration and cultural syncretism

Vysťahovalectvo aj vnútorné migrácie spôsobujú navrstvovanie a prelínanie kultúrnych vzorov vo všetkých kategóriách kultúry. Množstvo  príkladov registrujeme v slovenských regiónoch s bohatým migračným pohybom aj v krajanskom prostredí.

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Kultúrne symboly v divadle

Cultural symbols in theatre

Teoretizujúci a interpretačný pohľad na divadlo cez prizmu kultúrnej teatrológie. Kompletizujúce poňatie divadla, ktoré tvorí dôležitý rozmer metaspoločenského komentára. Reflexia jednotlivých tendencií divadla zrkadliť spoločnosť a obrazy o kultúre samej. Interpretačné sondy do súčasnej inscenačnej praxe. Hľadanie a odkrývanie významových symbolických znakov a ich podrobné dešifrovanie. Interpretačné ozrejmovanie prípadov, keď dochádza k rozpoznaniu fungujúcich kultúrnych symbolov v komunikačnom procese a pod.

Vybrané koncepty performativity v súčasnej umeleckej kultúre

The selected concepts performativity in the contemporary art culture

Reflexívne, teoretické uchopenie v súčasnosti hojne pertraktovaného pojmu performatívnosť/performancia v rôznorodých modifikáciách a rozmanitých podobách. Zhrňujúci a systematizujúci pohľad na rozsiahlu oblasť kultúrnej performancie ako aj umeleckej performancie, ich komparácia a možnosti ich všeobecnej aplikácie na najrôznorodejšie javy súčasnej kultúry. Teoretické skúmanie rozmanitého poľa výskytov performancie v kontexte umeleckej kultúry (napríklad presahy performancie do súčasného divadla i tanca atď.).

Rituály a spoločenské drámy vo svetle kultúrnej teatrológie

Rituals and social dramas in the light of cultural theatrology

Teoretická reflexia najsúčasnejších prejavov rituálnosti v súčasnej kultúre a evidovanie rozsiahleho identifikujúceho poľa rozmanitých tzv. spoločenských drám interdisciplinárnou optikou nielen kultúrnej teatrológie. Skúmanie aktuálnej výrazovej akosti, funkcií a rôznych účelových transformácií týchto fenoménov v súčasnej kultúre a nevyhnutnosť ich teoretického uchopenia.

Revitalizácia kultúrnej pamäte v súčasnom divadle

Revitalisation of the cultural memory in the contemporary theatre

Zhrňujúci a mapujúci exkurz do súčasnej divadelnej kultúry. Identifikácia a teoretická reflexia inscenačných poetík i divadelných postupov sprístupňujúcich rozsiahlu tematiku kultúrnej pamäte, detabuizácie tráum z historických udalostí, oživovanie a rekonštrukcia káuz z minulosti na súčasné prehodnotenie, aktuálnu reflexiu par excellence. Interpretačné sondy do vybraných diel súčasnej domácej i európskej divadelnej praxe.

Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Kultúra komunikácie v zdravotníctve

Culture of Communication in Healt Resort

Dizertačná práca sa zaoberá kultúrou komunikácie na úrovni lekár, zdravotný personál – pacient na Slovensku. Porovnáva kultúru komunikácie na úrovni obvodných lekárov aj rôznych nemocničných oddelení. Na vertikálnej úrovni rieši problematiku od objednávania pacientov až po ukončenie poskytovania zdravotnej starostlivosti. Okrem iných faktorov akcentuje kultúrne rozdiely medzi vidieckym a mestským prostredím s prihliadnutím na diferentné sociálne skupiny obyvateľstva.

Doc. PhDr. Margita Jágerová, PhD.

Tradičná kultúra ako inšpiračný zdroj súčasných spoločensko-kultúrnych aktivít (na príklade vidieckeho prostredia)

Traditional folk culture as an inspirational source of current socio-cultural activities (example of rural environment)

Prvky tradičnej kultúry v rôznorodých podobách a funkciách sú naďalej životaschopnými javmi, ktoré fungujú či už v každodenných životných situáciách, ale najmä v oblasti sviatkovania a rôznych slávnostní. Táto téma ponúka širokú škálu prípadných analýz, či už na príklade mestského, ale najmä´vidieckeho prostredia. Zamýšľaná práca by sa mala zameriavať na analýzu vybraných javov tradičnej kultúry ako zdroja inšpirácií pri kreovaní a realizácii rôznych spoločenských a kultúrnych podujatí na príklade vybraných obcí. Prináša detailnú analýzu spoločensko-kultúrnych aktivít vybraných obcí počas celého kalendárneho roka, s cieľom definovať základné inšpiračné zdroje pri zostavovaní plánu podujatí, s poukázaní na vitalitu, prípadne zánik, inováciu, modifikáciu či ďalšie procesy pri narábaní s týmito javmi za účelom realizácie  kultúrnych a spoločenských udalostí, resp. realizovaní slávností, festivít. Práca by mala na príklade vybraných obcí zodpovedať na otázku – či je tradičná kultúra danej lokality (mikroregiónu) dôležitým zdrojom vo vyššie zmieňovanej oblasti, resp. ktoré ďalšie inšpiračné zdroje sa na tomto procese podieľajú, ktoré faktory ovplyvňujú a dominujú v tejto sfére.

posledný júnový a prvý júlový týždeň 2020 – konanie prijímacích skúšok

dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)