Počas štúdia študent absolvuje disciplíny povinné a povinne voliteľné, za ktoré získava určitý počet kreditov.
Povinné disciplíny musí študent úspešne absolvovať všetky a z povinne voliteľných si vyberá tak, aby získal predpísaný počet kreditov.
Počas bakalárskeho štúdia musí študent získať spolu minimálne 180 kreditov (30 kreditov za semester) a počas magisterského 120 kreditov.
Bakalárske i magisterské štúdium sa končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej, resp. diplomovej práce.

Užitočné dokumenty: