Počas štúdia študent absolvuje disciplíny povinné a povinne voliteľné, za ktoré získava určitý počet kreditov.
Povinné disciplíny musí študent úspešne absolvovať všetky a z povinne voliteľných si vyberá tak, aby získal predpísaný počet kreditov.
Počas bakalárskeho štúdia musí študent získať spolu minimálne 180 kreditov (30 kreditov za semester) a počas magisterského 120 kreditov (sú v tom započítané aj kredity za obhájenie záverečnej práce).
Bakalárske i magisterské štúdium sa končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej, resp. diplomovej práce.

Informácie o bakalárskych štátnych skúškach (komisie, termíny) v akademickom roku 2020/21 nájdete tu.

Informácie o magisterských štátnych skúškach (komisie, termíny) v akademickom roku 2020/21 nájdete tu.

Užitočné dokumenty: