Informácie o priebehu rigorózneho pokračovania štúdia nájdete na stránke:
 
https://www.ff.ukf.sk/rigorozne-konanie/dolezite-informacie

Témy rigoróznych prác 2019/2020

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Divergentné príbehy Nitrianskej školy (estetiky, semiotiky a kulturológie) na prelome 20. a 21. storočia (vybrané kapitoly)

Kulturologická reflexia tvorby vybranej osobnosti progresívnej súčasnej hudby na Slovensku

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Environmentálne témy v súčasnom divadle a dráme

Vybrané aspekty nezávislej kultúry a ich prínos v rozvoji inovatívnych umeleckých trendov

Divadlo a dráma v ére globalizácie

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Súčasná kríza kultúry. Kulturologická reflexia v kontexte 20. a 21. storočia

Filozofia transhumanizmu. Východiská, problémy a perspektívy

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.

Transkultúrne aspekty vybraného kultúrneho fenoménu

Obrazy ženstva vo vybranej mytológii

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Mediálna gramotnosť a kritické myslenie ako kľúčové kompetencie digitálnych domorodcov v postfaktuálnej ére

Komunitné médiá na Slovensku (sondáž)

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Udalosti v súčasnej Európe v kontexte diela Oswalda Spenglera

Gustave Le Bon a jeho teória masovej spoločnosti