Informácie o priebehu rigorózneho pokračovania štúdia nájdete na stránke:
 
https://www.ff.ukf.sk/rigorozne-konanie/dolezite-informacie

Témy rigoróznych prác 2020/2021

Prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Divergentné príbehy Nitrianskej školy (estetiky, semiotiky a kulturológie) na prelome 20. a 21. storočia (vybrané kapitoly)

Kulturologická reflexia tvorby vybranej osobnosti progresívnej súčasnej hudby na Slovensku

Nezávislá kultúra a umenie v čase koronakrízy (Sondáž slovenských reálií)

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Kultúrna (historická) pamäť a jej rekonštrukcia v kontexte súčasných divadelných postupov

Vybrané aspekty nezávislej kultúry a ich prínos v rozvoji inovatívnych umeleckých trendov

Sondáž imerzných typov divadla v súčasnej slovenskej divadelnej kultúre

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Kultúrne špecifiká evolúcie a rozvoja „technologickej kultúry“

Idea nesmrteľnosti a etické implikácie transhumanizmu

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.

Transkultúrne aspekty vybraného kultúrneho fenoménu

Obrazy ženstva vo vybranej mytológii

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Mediálna gramotnosť a kritické myslenie ako kľúčové kompetencie digitálnych domorodcov v postfaktuálnej ére

Zombie – extenzívna interpretácia polysémantických presahov do kultúry

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Udalosti v súčasnej Európe v kontexte diela Oswalda Spenglera

Gustave Le Bon a jeho teória masovej spoločnosti