LABORATÓRIUM UMENIA A KULTÚRY

OBSAH STRÁNKY

 1. O KATEDRE KULTUROLÓGIE
 2. POSLANIE
 3. HODNOTY
 4. ČO U NÁS MÔŽEŠ ZAŽIŤ
 5. PREDMETY VYUČOVANÉ NA KATEDRE KULTUROLÓGIE
 6. PRIJÍMACIE KONANIE
 7. PROFIL ABSOLVENTA
 8. UPLATNENIE ABSOLVENTA
 9. DÔLEŽITÉ TERMÍNY
 1. O KATEDRE KULTUROLÓGIE

Predmetom štúdia kulturológie je KULTÚRA v najširších kontextoch. Skúma sa ako produkt ľudskej činnosti, prostriedok zušľachťujúci a humanizujúci jednotlivca, nástroj identifikácie a sociálnej integrácie či ako súbor hodnôt a vzorov prijímaných v procese socializácie. Kulturológia sa zaoberá dejinným vývojom kultúry v rozmanitých prostrediach od lokálneho po globálne a zároveň skúma aktuálne sociokultúrne fenomény a procesy.

Takto uchopená kultúra ako predmet záujmu našej katedry sa aktívne skúma a vedecky reflektuje, prezentuje a vyučuje formou pestrej mozaiky atraktívnych predmetov. Rozvíjame ju najmä vďaka rozmanitým kultúrno-spoločenským podujatiam a prezentujeme sa pred akademickou obcou a širokou kultúrnou verejnosťou. Pre toto aktívne bádanie a žitie kultúrou a smerom k nej, ako aj pre jedinečnú dynamickú a tvorivú atmosféru, našu katedru vnímame ako rozsiahle laboratórium umenia a kultúry a tiež ako miesto aktívneho vedecko-pedagogického, kultúrneho a spoločenského života.

Katedra kulturológie je integrálnou súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predstavuje relatívne mladú, ale dynamicky sa rozvíjajúcu a perspektívnu katedru, ktorá ponúka pestrý študijný program, a zároveň je aktívnym dejiskom bohatých vedeckých, kultúrno-spoločenských a umeleckých aktivít, platformou pre dialóg (vedecký, ľudský, umelecký a i.). Charakterizuje ju tvorivosť a otvorenosť novým výzvam s aktívnou participáciou pedagogickej a študentskej komunity.

HISTÓRIA KATEDRY

 1. POSLANIE KATEDRY
 • rozvíjať kulturológiu a kulturologický diskurz na Slovensku
 • pedagogicky a výskumne nadväzovať na významné zahraničné kulturologické školy, výskumy a trendy
 • reflektovať aktuálne sociokultúrne fenomény, objasňovať ich kauzalitu a dopady na sociokultúrnu realitu ako východisko pre potenciálne plánovacie a rozhodovacie procesy rôznych úrovní
 • poskytovať kvalitnú prípravu budúcim odborníkom-kulturológom
 • hľadať aktuálne a funkčné prepojenia teórie s praxou a možnosti pozitívne formovať slovenskú kultúru a spoločnosť
 • vytvárať príjemné a stimulujúce zázemie pre plnohodnotný rozvoj študentov z hľadiska ich poznania, odborných kompetencií, morálnych kvalít, kritického myslenia a tvorivosti za účelom ich plnohodnotného zaradenia sa do profesijného života
 • z dlhodobého hľadiska prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a kolektívnych identít v jednotlivých regiónoch a lokalitách Slovenska a podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej spoločnosti
 1. KĽÚČOVÉ HODNOTY

Poznanie

Sebarealizácia

Tvorivosť

Ľudskosť

Motivácia

Premena

Dialóg

Spolupráca

 1. ČO U NÁS MÔŽEŠ ZAŽIŤ

Život na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre je veľmi pestrý a dynamický. Prebieha vo vzájomne sa prelínajúcich cykloch vedeckej, výskumnej, pedagogickej a kultúrno-umeleckej činnosti.

Amateur Art Fest

Festival študentskej amatérskej umeleckej tvorby, prehliadka jedinečných výtvarných, hudobných a divadelných diel. Komisia pozostáva z radov pedagógov a bývalých absolventov katedry. Festival je jedinečnou platformou na podporu študentskej tvorivosti a talentov.

Beánie

Prijatie do vysokoškolského života na katedre podstupujú každoročne noví prváci bakalárskeho a magisterského stupňa. Toto privítanie je vždy tematicky ladené, veselé a zbližuje všetkých zúčastnených, študentov jednotlivých ročníkov a pedagógov.

Ceny Pavla Straussa

Od roku 2005 udeľuje Katedra kulturológie prestížne Ceny Pavla Straussa významným osobnostiam, ktorí prispela k rozvoju vied, umenia a kultúrneho života na Slovensku.

Culturologica Slovaca

Elektronický časopis Katedry kulturológie založený roku 2016, v ktorom sa publikujú domáce a zahraničné vedecké štúdie, odborné články a recenzie, zamerané na interdisciplinárny výskum kultúry. Priestor publikovať výsledky svojho výskumu dostávajú aj študenti, autori najlepších záverečných prác príslušného akademického roka.

Culturologos

Cyklus odborných prednášok realizovaných na katedre od roku 2013. Dáva priestor domácim a zahraničným odborníkom, pedagógom a študentom katedry prezentovať výsledky svojej vedeckovýskumnej činnosti z oblasti teórie a filozofie kultúry, súčasného umenia, aktuálnych sociokultúrnych tendencií a pod.

Divadlo, divadelný súbor VYDI

Študentské divadlo VYDI je amatérske umelecké teleso fungujúce v rámci UKF v Nitre už od roku 1992. Je platformou pre rozvoj tvorivej umeleckej činnosti študentov univerzity, ktorí pripravujú inscenácie, prezentujúce rozmanité formy divadelnej tvorby. So svojimi inscenáciami sa súbor zúčastňuje domácich a zahraničných divadelných prehliadok a súťaží.

Exkurzie

 Katedra organizuje pravidelne jednodňové a viacdňové odborné exkurzie, ktoré umožňujú študentom spoznávať kultúru a históriu vybraných lokalít. Pomocou exkurzií majú študenti možnosť konfrontovať teóriu z prednášok a seminárov s praktickou skúsenosťou z prostredia skúmaných kultúr a spoznávať rozmanitosť kultúrneho života.

Galéria na schodoch

Na katedre funguje Galéria na schodoch, ktorá sa v súčasnosti zameriava najmä na začínajúcich umelcov. Príležitostne vystavuje aj práce študentov katedry a je k dispozícií aj iným katedrám na výstavy rôznorodého osvetového a edukačného materiálu.

Improliga

Študentské podujatie plné kreativity, bezprostrednosti, zábavy a talentu. Tímy sa zúčastňujú divadelnej improvizácie, súčasťou je aj porota či zabávajúce sa publikum.

Kulturologická spoločnosť

Kulturologická spoločnosť je občianske združenie zriadené Katedrou kulturológie FF UKF v Nitre. Pozostáva zo študentov a pedagógov katedry. Spoločnosť slúži na účel organizácie kultúrno-spoločenských podujatí a projektov pre študentov univerzity a širokú verejnosť.

Kultúrne potulky

Kultúrne potulky sú kultúrnym podujatím, ktoré pripravujú študenti v rámci predmetu Projektovanie kultúrnych podujatí. Umožňuje študentom overiť si a aplikovať vedomosti v praxi a rozvíjať svoje zručnosti. Ide o sériu úspešných besied s významnými osobnosťami slovenského kultúrneho života (Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Adela Vinczeová Banášová, Kamil Peter, Marián Čekovský, Táňa Pauhofová a i.).

Odborná prax

Odborná prax je dôležitou súčasťou štúdia a komplexnej prípravy študentov. Prostredníctvom absolvovania praxe v oblasti kultúrneho priemyslu študenti získavajú bezprostredné praktické skúsenosti v študovanom odbore.

PostmutArt

Medzinárodný intermediálny festival PostMutArt v Nitrianskej galérii sa koná na jeseň a významne na ňom participuje i Katedra kulturológie FF UKF v Nitre. Jeho odborným garantom i dramaturgom je prof. PhDr. Július Fuják, PhD.

ŠVOUČ

Každoročná súťažná prehliadka vedeckých a umeleckých prác študentov. Uskutočňuje sa v dvoch sekciách. Umelecká sekcia ŠVOUČ má tradičný názov Amateur Art Fest. Vo vedeckej sekcii študenti prezentujú výsledky svojich parciálnych výskumov, rozvíjajú kritické myslenie, prezentačné schopnosti a prehlbujú svoje vedomosti.

 1. DISCIPLÍNY VYUČOVANÉ NA KATEDRE KULTUROLÓGIE

Bakalársky stupeň

Dejiny umeleckej kultúry – divadlo, hudba, výtvarné umenie, film, literatúra

Dejiny kultúry

Dejiny ľudskej civilizácie, Všeobecné dejiny Slovenska

Filozofia – Dejiny filozofie od antiky až po 20. storočie, Filozofia dejín, Filozofický obraz sveta

Úvod do kulturológie, Kulturologické koncepcie, Systematická kulturológia, Divadelná tvorba a recepcia, Ateliérový seminár (autorské divadlo)

Filmová tvorba a recepcia, Aktuálne trendy súčasnej filmovej kultúry

Permakultúra, Kultúra a svetové náboženstvá

Sociológia kultúry, Sociológia umenia

Kultúra etnických minorít, Ľudové umenie, Kultúrne regióny Slovenska, Medzikultúrne vzťahy

Základy marketingu a propagácie v kultúre, Projektový manažment v kultúre, Základy PR, Podnikanie v kultúrnom sektore, Kultúrny a kreatívny priemysel, Aktuálne trendy v digitálnom marketingu

Kultúrna pedagogika, Sebakultivácia ako predpoklad rozvoja osobnosti

Grafický dizajn

Magisterský stupeň

Kultúra a globalizácia, Postmoderna v spoločenskom živote a v umení

Semiotika kultúry a umenia, Filozofia kultúry, Kulturologické koncepcie na Slovensku

Mediálna kultúra, Masová kultúra, Etika v masmédiách, Mediálna gramotnosť

Kultúrna a sociálna antropológia

Interetnické a interkonfesionálne procesy v kultúre

Postmoderna v spoločenskom živote a v umení, Nezávislá kultúra a umenie na Slovensku

Dejiny slovenskej výtvarnej, hudobnej, divadelnej, filmovej kultúry, Dejiny slovenskej literatúry

Seminár z dejín slovenského profesionálneho divadla, Seminár zo súčasnej slovenskej filmovej kultúry, Tvorivý seminár (divadelná kritika), Interpretácia súčasnej hudby

Právo a legislatíva v kultúre, Kultúrna politika

Projektovanie kultúrnych aktivít

Regionálna kultúra a kultúrne dedičstvo

Gender studies, Spôsob života/ životný štýl, Subkultúry v kulturologickej reflexii

Huntingtonova teória civilizácie, Človek a kultúra v teórii S. Freuda

 1. PRIJÍMACIE KONANIE

Uchádzači sa prihlasujú na štúdium na katedre vyplnením prihlášky (písomnej a elektronickej) a jej odoslaním v stanovenom termíne na Študijné oddelenie Filozofickej fakulty. Prijímacie konanie na náš odbor je bez prijímacích skúšok.

Bližšie informácie s postupom a kontaktmi sú na týchto odkazoch:

https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia/bakalarske-studijne-programy-denne

https://www.ff.ukf.sk/ponuka-studia/magisterske-studijne-programy-denne

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-a-terminy

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

 1. PROFIL ABSOLVENTA

Profil absolventa

Absolvent študijného programu kulturológia  (1. stupeň) je širokospektrálne zorientovaný v študijnom odbore. Dokáže identifikovať rôznorodé problémy a procesy v súčasnej kultúre a dokáže im porozumieť na primeranej teoretickej úrovni. Je spôsobilý pracovať na úseku kultúry v štátnej a verejnej správe na miestnej a regionálnej úrovni. Je schopný pracovať v inštitúciách, ktoré pôsobia v kultúrno-osvetovej, kultúrno-vzdelávacej a kultúrno-výchovnej oblasti, vo sfére umeleckej a mediálnej kultúry. Dokáže rovnako tvorivo participovať v súčasnej diverzifikovanej sieti nezávislých kultúrnych centier.  Je zorientovaný v problematike tretieho sektora a dokáže kvalifikovane pôsobiť v rôznych mimovládnych organizáciách. Uplatní sa ako organizátor a realizátor kultúrneho života aj vo sfére miestnej kultúry (lokálnej, regionálnej). Môže pôsobiť na strednej a nižšej úrovni riadenia v rôznych typoch kultúrnych zariadení a organizácií vo verejnom sektore, v oblasti nezávislej kultúry (manažéri a dramaturgovia nezávislých kultúrnych centier, organizátori festivalov nezávislej kultúry), ale aj ako samostatný podnikateľský subjekt vo sfére  kultúry. Je pripravený zapojiť sa do pracovného procesu i pokračovať na 2. stupni štúdia.

 1. UPLATNENIE ABSOLVENTA

Uplatnenie absolventa

Absolventi bakalárskeho stupňa ŠP kulturológia sú na základe nadobudnutých odborných znalostí a zručností spôsobilí uchádzať sa o ďalšie štúdium na 2. stupni vysokoškolského štúdia, a to v študijnom programe odboru vedy o kultúre a umení alebo v príbuzných odboroch. Uplatňujú sa  v kultúrnych inštitúciách a organizáciách, kultúrno-osvetových strediskách, oddeleniach kultúry mestských a okresných úradov, kultúrnych domoch, nezávislých kultúrnych centrách/nezávislých kultúrnych uzloch (ako manažéri kultúrnych podujatí, festivalov, príp. dramaturgovia a kvalifikovaní kurátori), dobrovoľníckych organizáciách, médiách, občianskych združeniach a asociáciách, podnikateľskom sektore v oblasti event marketingu a rôznorodých odvetviach kreatívneho priemyslu. Sú schopní vykonávať odborné a administratívne práce a projektovú (grantovú) činnosť v galériách, kinách, knižniciach, komerčných médiách, umeleckých táboroch, zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách, kultúrnych inštitúciách, festivalových výboroch a asociáciách, základných umeleckých školách, mestských úradoch na animovaní kultúrnych a sociálnych procesov ako aj dramaturgii kultúrneho života, kultúrnych domoch, obecných úradoch v pozíciách kultúrnych referentov, umeleckých ústavov na oddeleniach edičných, zbierkových a akvizičných fondov, ministerstve kultúry v kooperácii s Fondom na podporu umenia.  

9. DÔLEŽITÉ TERMÍNY

Bakalárske štúdium v akademickom roku 2024/2025 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 31. marca 2024

– prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

– dĺžka štúdia: 3 roky

Viac info nájdete tu.

Magisterské štúdium v akademickom roku 2024/2025 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 30. apríla 2024

– prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

– dĺžka štúdia: 2 roky

Viac info nájdete tu.