Informácie pre uchádzačov:

Uchádzači sa prihlasujú na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v
stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže
uchádzač prihlásiť vyplnením prihlášky v písomnej forme a v  elektronickej
forme.

Bližšie informácie na:

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia
https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-a-terminy
https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

Bakalárske štúdium v akademickom roku 2019/2020 (Denná a externá forma)

– podanie prihlášky do 31. marca 2019

– prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

– dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)

– podanie prihlášky do 30. apríla 2019

Magisterské štúdium v akademickom roku 2019/2020 (Denná forma)

– prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

– dĺžka štúdia: 2 roky (externou formou 3 roky)