Odborná prax študentov kulturológie sa koná povinne v Bc. i Mgr. stupni štúdia. 
Hlavnou metodičkou praxe je Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD., ktorá schvaľuje a zapisuje jednotlivé výkazy o praxi.
Prax prebieha vo vybranej kultúrnej inštitúcii, ktorú vopred schvaľuje metodička katedry. Študent je povinný nahlásiť vybranú konkrétnu inštitúciu odbornej praxe a konzultovať jej primeranú náplň/ rozsah s metodičkou katedry. Výkazy o praxi opätovne zapisuje a schvaľuje metodička katedry, na základe čoho sa rozhodne udeliť/ neudeliť študentovi kredit za absolvovanie praxe.