ERASMUS + mobility pre akademický rok 2019/2020


Oznamujeme študentom UKF v Nitre, že prihlasovanie sa na mobility
Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž pre akad. rok 2019/2020 bude
prebiehať do 30.4.2019 a to online cez aplikáciu StudyAbroad:
www.studyabroad.sk.

Aktuálna je aj výzva prihlasovania sa na mobilitu stáž už v letnom semestri 2018/2019. Deadline na prihlasovanie je rovnaký ako je uvedené vyššie do 30.4.2019.

Aktualizovaný zoznam Erazmus+ bilaterálnych dohôd, ako aj ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle UKF v Nitre.

Do stanoveného termínu musí uchádzač z fakulty odoslať prihlášku (nutnosť vopred konzultovať výber inštitúcie a mobility s katedrovým koordinátorom) a ostatné požadované dokumenty cez aplikáciu StudyAbroad, následne podklady vytlačiť, podpísať a priniesť na výberové konanie katedry.

Termín katedrového výberového konania bude 29.4.2019 o 8.00 hod. v kancelárii vedúceho katedry H-16.
(Je potrebné sa prihlásiť do tohto termínu a vytlačené podklady odovzdať včas katedrovej koordinátorke Mgr. Kataríne Gabášovej, PhD.)

Katedra pošle podklady spolu so zápisnicou z výberu fakultnému koordinátorovi a ten po kontrole na Rektorát UKF v Nitre (Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy, kontaktná osoba: Mgr. Pavol Vakoš).

Manuály sú k dispozícii po prihlásení do aplikácie StudyAbroad a sú zverejnené aj na webovom sídle UKF https://www.ukf.sk/images/medzinarodne_vztahy/manual-studab-stud-staz_2013.pdf u jednotlivých kategórií mobilít.

Všetky informácie, pokyny, tlačivá k mobilitám Erasmus+ pre akad. rok 2019/2020 sú zverejnené na webovom sídle UKF: https://www.ukf.sk/granty/erasmus(pod príslušnými kategóriami Erasmus+ mobilít).

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ možno nájsť aj na webovom sídle SAAIC – Národnej agentúry pre program Erasmus+: www.erasmusplus.sk alebo na webovom sídle Výkonnej agentúry v Bruseli (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

Akékoľvek otázky môžete konzultovať osobne alebo elektronickou formou. Osobnú konzultáciu si dohodnite vopred emailom.

Katedrová koordinátorka: Mgr. Katarína Gabašová, PhD., e-mail: kgabasova@ukf.sk