ERASMUS + mobility pre akademický rok 2019/2020


Oznamujeme študentom UKF v Nitre, že prihlasovanie sa na mobility
Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž pre akad. rok 2019/2020 bude
prebiehať v rámci novej výzvy na letný semester 2019/2020 do 15.10. 2019 na mobilitu štúdium a na mobilitu stáž do 30.11. 2019 a to online cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk. Výzva je aktuálna aj pre študentov externého štúdia. Minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace.  

Aktualizovaný zoznam Erazmus+ bilaterálnych dohôd, ako aj ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle UKF v Nitre.

Do stanoveného termínu musí uchádzač z fakulty odoslať prihlášku (nutnosť vopred konzultovať výber inštitúcie a mobility s katedrovým koordinátorom) a ostatné požadované dokumenty cez aplikáciu StudyAbroad, následne podklady vytlačiť, podpísať a priniesť na výberové konanie katedry.

Termín katedrového výberového konania bude 2.12.2019 o 8.30 hod. v kancelárii vedúceho katedry H-16 .
(Je potrebné sa prihlásiť do tohto termínu a vytlačené podklady odovzdať včas katedrovej koordinátorke Mgr. Kataríne Gabašovej, PhD.)

Katedra pošle podklady spolu so zápisnicou z výberu fakultnému koordinátorovi a ten po kontrole na Rektorát UKF v Nitre (Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy, kontaktná osoba: Mgr. Pavol Vakoš).

Manuály sú k dispozícii po prihlásení do aplikácie StudyAbroad a sú zverejnené aj na webovom sídle UKF https://www.ukf.sk/images/medzinarodne_vztahy/manual-studab-stud-staz_2013.pdf u jednotlivých kategórií mobilít.

Všetky informácie, pokyny, tlačivá k mobilitám Erasmus+ pre akad. rok 2019/2020 sú zverejnené na webovom sídle UKF: https://www.ukf.sk/granty/erasmus(pod príslušnými kategóriami Erasmus+ mobilít).

Ďalšie informácie o programe Erasmus+ možno nájsť aj na webovom sídle SAAIC – Národnej agentúry pre program Erasmus+: www.erasmusplus.sk alebo na webovom sídle Výkonnej agentúry v Bruseli (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.

Akékoľvek otázky môžete konzultovať osobne alebo elektronickou formou. Osobnú konzultáciu si dohodnite vopred emailom.

Katedrová koordinátorka: Mgr. Katarína Gabašová, PhD., e-mail: kgabasova@ukf.sk

Sadzby grantov

Poster