Skúsenosť je najlepším učiteľom!

Oslovuje Vás téma, problém, ktorý by ste radi preskúmali a prezentovali pred publikom? Zaujíma Vás názor iných? Chcete sa dozvedieť viac a prispieť svojím dielom k  podnetnej diskusii? Máte vlastné tvorivé nápady a neváhate pri výbere odvážnych tém? Hľadáte príležitosť aktívnej sebarealizácie?  Katedra kulturológie ju vytvorila práve pre Vás! Už tradične organizuje katedrové kolo ŠVOUČ v rámci vedeckej a umeleckej sekcie.

Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť (ŠVOUČ) je významnou súčasťou edukačnej a vedecko-výskumnej činnosti na univerzite. Študentská vedecká, odborná a umelecká činnosť  je  určená pre všetkých študentov/-ky bakalárskeho i magisterského stupňa štúdia.

Prihláste sa do vedeckej sekcie katedrového kola ŠVOUČ. Stačí ak sa zahĺbite do vybranej témy, zvolíte si školiteľa/-ku a predložíte svoj originálne spracovaný pohľad na vybranú problematiku (súťažná práca v rozsahu min. 10 normovaných strán), ktorý budete na podujatí prezentovať.

Staňte sa inšpiráciou pre iných!

Je pre Vás štúdium inšpiráciou? Umenie cestou sebavyjadrenia a reflexie každodenných podnetov? Tak zahoďte zábrany a staňte sa súčasťou umeleckej sekcie ŠVOUČ v rámci festivalu AmateurArt Fest v Univerzitnom tvorivom ateliéri, FF UKF v Nitre.

Príďte a podeľte sa so svojím spôsobom videnia života, človeka, prírody, kultúry, vecí ľudských i príliš ľudských… Prekročte prah a spoločne vykročíme  do sveta otvoreného dialógu. Vítané je umelecké slovo, výtvarné, filmové, divadelné, hudobné, tanečnéči multižánrové dielo, resp. vystúpenie.

Dôležité informácie!

Prihláška:

Prihlášky zasielajte elektronicky katedrovému koordinátorovi: Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., e-mail: mballay@ukf.sk

Konzultácie/Téma:

Čo sa týka oslovenia školiteľa/-ky súťažnej práce – v rámci umeleckej sekcie ŠVOUČ – festivalu Amateur Art Fest nie je nutné osloviť či uviesť školiteľa/-ku, spolupracovať s pedagógmi je samozrejme možné. Organizáciu prezentácie či inštalácie súťažných prác môžete konzultovať s koordinátorom umeleckej sekcie: Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., e-mail: mballay@ukf.sk

Vedecká sekcia ŠVOUČ si vyžaduje odborné vedenie Vami vybraným školiteľom/-kou pokiaľ je ochotný/-á súťažnú prácu prijať a konzultovať.

Tému súťažnej práce si študent/-ka (aj ako kolektív autorov 2-3…) volí slobodne, prípadne po dohode. Školiteľ/-ka, resp. konzultant/-ka môže navrhnúť odporúčanú tému alebo prijať navrhnutú študentom/-kou.Téma sa môže týkať vybraných problémov a tém zo študijného programu (konkrétne témy riešené v rámci sylabu predmetov) ako aj reflexie iných tém, ktoré možno nepriamo súvisia s predmetom záujmu kulturológie či iných vied.

Kritériá pre posudzovanie súťažnej práce: (vedecká sekcia)

 • obsahové kritériá – aktuálnosť problematiky, adekvátnosť, náročnosť, originalita, prínos v teórii a praxi a iné;
 • formálne kritériá – štruktúra práce, štylistická stránka, úroveň a zrozumiteľnosť vyjadrovania, technika citovania a iné;
 • práca s literatúrou, originalita spracovania témy a prezentácia;
 • stanovisko školiteľa/-ky a oponenta/-ky;
 • obhajoba práce.

Kritériá pre posudzovanie súťažnej práce, umeleckého výstupu: (umelecká sekcia)

 • originalita, náročnosť, inovatívnosť a iné;
 • vlastné umelecké prístupy a postupy;
 • spracovanie témy a prezentácia;
 • stanovisko členov odbornej komisie.

Ciele:

 • motivovanie k vedeckej a umeleckej činnosti študentov/študentiek;
 • rozvíjanie intelektuálnych schopností, vedomostí, poznatkov, odborno-komunikačných kompetencií;
 • rozvíjanie schopnosti riešiť odborné, resp. vedecké problémy;
 • rozvíjanie schopnosti prezentovať závery, výsledky vedeckých i umeleckých prác;
 • ohodnotenie týchto prác.

Vytvorenie platformy pre:

 • prezentáciu študentských prác;
 • komunikáciu a obhajobu ich výsledkov, záverov;
 • akademický dialóg;
 • širšiu diskusiu, výmenu názorov, formulovanie nových odborných, resp. vedeckých otázok, hypotéz;
 • prezentovanie umeleckých výtvorov a prístupov k umeniu.

Význam účasti na ŠVOUČ:

 • študent/-ka má možnosť rozvíjať svoje vedomosti, schopnosť riešiť odborné problémy, tvorivo využívať nové poznatky, vedecky pracovať a výsledky svojho skúmania prezentovať a obhajovať pred odbornou komisiou;
 • príležitosť otestovať si schopnosti prezentácie;
 • spätná väzba môže študentovi/-ke napomôcť k zrelšiemu prístupu, ku skvalitneniu práce, inšpirovať k ďalšiemu rozpracovaniu vybranej problematiky;
 • aktivita a účasť na ŠVOUČ je zohľadnená pri prijímaní na vyšší stupeňštúdia;
 • autori/-ky víťazných prác budú ocenení/-é finančne a na slávnostnom stretnutí s vedením FF UKF v Nitre im budú udelené diplomy; Katedra kulturológie okrem podpory týchto študentských aktivít oceňuje víťazov/-ky vecnými cenami.

Termín konania ŠVOUČ: spravidla v marci aktuálneho AR

Bližšie informácie budú včas zverejnené!