MOTTO:Rozhodnutie je v moci človeka. To je jeho veľkosť i tragika.“ (Ladislav Hanus)

Predmetom kulturológie je KULTÚRA v najširších kontextoch. Skúma sa ako produkt ľudskej činnosti, prostriedok zušľachťujúci a humanizujúci jednotlivca, nástroj identifikácie a sociálnej integrácie či súbor hodnôt a vzorov prijímaných v procese socializácie. Zaoberá sa jej dejinným vývojom v rozmanitých prostrediach od lokálneho po globálne a zároveň skúma aktuálne sociokultúrne fenomény a procesy.

Takto uchopená kultúra ako predmet záujmu našej katedry sa aktívne skúma a vedecky reflektuje, prezentuje a vyučuje formou pestrej mozaiky atraktívnych predmetov. Rozvíjame ju najmä vďaka rozmanitým kultúrno-spoločenským podujatiam a prezentujeme sa tak pred celou akademickou obcou fakulty a pred širokou kultúrnou verejnosťou. Pre toto aktívne bádanie a žitie kultúrou a smerom k nej, ako aj pre jedinečnú dynamickú a tvorivú atmosféru, našu katedru vnímame ako rozsiahle laboratórium kultúry a tiež ako miesto aktívneho vedecko-pedagogického, kultúrneho a spoločenského života.

Katedra kulturológie je integrálnou súčasťou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Predstavuje relatívne mladú, ale dynamicky sa rozvíjajúcu a perspektívnu katedru , ktorá ponúka pestrý študijný program, a zároveň je aktívnym dejiskom bohatých vedeckých , kultúrno-spoločenských a umeleckých aktivít, platformou pre dialóg (vedecký, ľudský, umelecký a i.). Charakterizuje ju tvorivosť a otvorenosť novým výzvam a aktívnou participáciou pedagogickej a študentskej komunity.

Stručná história katedry

Katedra kulturológie vznikla z aktuálnej potreby v akademickom roku 1999/2000. Súčasný obraz katedry vypovedá o jej postupnej komplexnej vedecko-výskumnej a pedagogickej profilácii a hľadaní vlastnej identity, na ktorom sa počas jej doterajšieho pôsobenia podieľalo viacero významných osobností slovenského akademického života. Naša katedra sa kreovala a postupne rozširovala pole svojho odborného a diskurzívneho záujmu, komunikáciou so študentskou obcou, verejnosťou a postupne zväčšovala svoj diapazón kultúrno-spoločenských a umeleckých podujatí. Hlavným iniciátorom založenia katedry bol literárny vedec a kritik, kulturológ a emeritný rektor UKF v Nitre prof. PhDr. Peter Liba, DrSc., ktorý pôsobil na poste vedúceho katedry v rokoch 2000-2004. Prof. Peter Liba je taktiež autorom názvu celej UKF pri transformácii na univerzitu, ako predstaviteľ významnej semiotickej školy (tzv. Nitrianskej školy) podstatne obohatil katedru svojou odbornou inklináciou k literatúre, lingvistike, láskou k rodnému jazyku, ktoré sa premietli vo výskume a výučbe. Kultúru vnímal komplexne a širokospektrálne , čo sa prejavilo už v skladbe prvého študijného programu katedry , zahŕňajúceho témy, ako dejiny umenia a filozofického myslenia, písmo a praktické otázky štylistiky a editorstva, religionistika , lokálna a regionálna kultúra so svojimi tradičnými prejavmi, kultúra národov a kontinentov a i.

V rokoch 2004-2012 rozvíjal katedru spisovateľ literatúry faktu a básnik prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D. Počas jeho pôsobenia sa na katedre iniciovalo viacero prestížnych projektov , ktorých kontinuita pretrváva do súčasnosti. Medzi ne radíme projekt Galérie na schodoch Katedry kulturológie FF UKF či Ceny Pavla Straussa. Počas jeho pôsobenia smerovala katedra intenzívne k praktickej kultúrno-umeleckej komunikácií a tiež honorácií diel významných osobností kultúrneho života na Slovensku. Od roku 2013 pôsobí na poste vedúceho katedry kulturológ, divadelný vedec a kritik doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

V súčasnosti sledujeme tendencie aktívneho prehodnocovania vlastnej výskumnej orientácie katedry, ktorá sa obohacuje o množstvo nových a vysoko aktuálnych a naliehavých tém, vedeckovýskumných projektov a podujatí. Príkladom sú vedeckovýskumné i vedecko-pedagogické projekty VEGA čo KEGA a tiež prestížny a atraktívny cyklus odborných prednášok CULTUROLOGOS. Katedra sa intenzívnejšie otvára verejnosti a aktívne s ňou komunikuje. Prehlbuje spoluprácu s domácimi a zahraničnými inštitúciami a odborníkmi, venujúcimi sa teoretickému bádaniu aj praktickému využitiu získaných teoretických poznatkov a zručností (doc. PhDr. Václav Soukup, CSc., doc. PhDr. Martin Soukup, PhD., doc. Giuseppe Maiello, PhD.).

Poslanie katedry

  • Rozvíjať kulturológiu a kulturologický diskurz na Slovensku
  • Pedagogicky a výskumne nadväzovať na významné zahraničné kulturologické školy, výskumy a trendy
  • Reflektovať aktuálne sociokultúrne fenomény, objasňovať ich kauzalitu a dopady na sociokultúrnu realitu ako východisko pre potenciálne plánovacie a rozhodovacie procesy rôznych úrovní
  • Poskytovať kvalitnú a komplexnú prípravu budúcim odborníkom-kulturológom
  • Hľadať aktuálne a funkčné prepojenia teórie s praxou a možnosti pozitívne formovať slovenskú kultúru a spoločnosť
  • Vytvárať príjemné a stimulujúce zázemie pre plnohodnotný rozvoj študentov z hľadiska ich poznania, odborných kompetencií, morálnych kvalít, kritického myslenia a tvorivosti za účelom ich plnohodnotného zaradenia sa do profesijného života.
  •  Z dlhodobého hľadiska prispieť k rozvoju kultúrno-spoločenského života a kolektívnych identít v jednotlivých regiónoch a lokalitách Slovenska a podieľať sa na rozvoji vzdelanostnej spoločnosti

Od roku 2005 pri Katedre kulturológie pracuje Kulturologická spoločnosť, tvorená zo študentov a pedagógov katedry. Jej činnosť je zameraná na rozličné celoslovenské kultúrne akcie a podujatia, ktoré organizujú študenti spolu s pedagógmi, čím sa usilujú teoretické vedomosti uplatňovať v praxi. Aj Študentské divadlo VYDI pri UKF v Nitre je v drvivej väčšine tvorené študentmi kulturológie ako aktívnymi tvorcami v oblasti dramaturgie, réžie, choreografie, herectva pod odborným vedením doc. Mgr. Miroslava Ballaya, PhD .

Katedra kulturológie spolupracuje s príbuznými katedrami podobného zamerania v Ľvove, Bratislave, Prahe, Olomouci, s kultúrnymi inštitúciami v SR, so spoločenskovednými ústavmi Slovenskej akadémie vied, s katedrami histórie, etiky, estetiky, filozofie, etnológie, žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, slovenského jazyka a slovenskej literatúry na viacerých slovenských a zahraničných vysokých školách.