Autor: BALLAY, Miroslav et al.
Typ: kolektívna monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016, 214 s.
ISBN: 978-80-558-1098-0

Popis:

Kolektív autorov reflektoval v monografii smrť predovšetkým na pôdoryse rôznych druhov umenia. V jednotlivých kapitolách ozrejmoval osobito vyjavovanú smrť i rozlične spôsoby jej artikulácie atď. Autori monografie sa svojimi prevažne interpretačnými sondami do súčasnej umeleckej kultúry prednostne snažili identifikovať príslušné témy artefaktov (ich tematickej roviny) – vyvolávajúce, artikulujúce i zjavne manifestujúce i cele ďalšie spektrum výrazových kvalít súvisiacich so smrťou ako takou.