Autor: KUDLAČÁKOVÁ, Veronika
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 136 s.
ISBN: ISBN: 978-80-558-0785-0

Popis:

Monografia poskytuje teoretické poznatky z oblasti kultúrnej diplomacie a pridružených pojmov o oblastiach kultúrnej diplomacie a podmienkach jej realizácie v praxi v špecifických podmienkach Slovenskej republiky. Zároveň predstavuje pokus o zovšeobecnenie postupov, stratégií a koncepcií pri realizácii kultúrnej diplomacie a jej aktivít v kontexte Slovenskej republiky. Prínosom monografie je ucelené a komplexné spracovanie problematiky, ktoré môže byť využité v rámci ďalšieho výskumu, prípadne ako podklad pre študijné využitie napríklad v rámci štúdia kulturológie. V neposlednom rade môže práca poslúžiť pre rezorty