Autor: NOVÁK, Juraj – PROČKA, Richard E.
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Krakov: Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2016, 208 s.
ISBN: 978-83-7490-942-6

Popis:

Mgr. Juraj Novák (externý doktorand Katedry kulturológie FF UKF v Nitre) v spoluautorstve s výtvarným teoretikom Mgr. Richardom Pročkom, PhD. predložili vo svojej monografii Architektúra 20. storočia v Nitre. Stav poznania dôslednú deskripciu architektonického výrazu Nitry v rámci rôznorodých kontextov 20. storočia. V ucelenej podobe v nej identifikovali výrazovú premenlivosť mesta v systematickom, panoramatickom priereze, chronologickom vývine i typologickej kategorizácii. Autorský tím poskytol určitý stav poznania, opierajúc sa o úctyhodný archívny výskum. V mnohom priniesol objavné zistenia o osobnostiach architektov, ich počinoch (zrealizovaných i nezrealizovaných), prístupov k nim ako aj o nedbanlivom narábaní s hodnotami architektonického kultúrneho dedičstva doposiaľ. Ide o záslužnú knižnú publikáciu, ktorá dlhodobo chýbala tomuto mestu.

Monografia autorov, vydaná v zahraničnom vydavateľstve, je príbehom architektúry jedného mesta. Je príbehom o tom ako Nitra vyzerala (mohla vyzerať) a aký je jej súčasný urbanistický šat. Určite poteší každého rodeného Nitrana („Nitránčana“) – lokálpatriota.  Je písaná zrozumiteľne, vecne s didaktickým zreteľom, ale zároveň odborne korektne s inštrumentáriom adekvátneho pojmového aparátu. Odborne vysoká fundovanosť  je znakom silného zanietenia oboch autorov témou. Jej prehľadné členenie, bohatý ilustračný materiál, resp. kvalitné obrazové reprodukcie zvyšujú celkovú atraktívnosť  publikácie. Autori majú ambíciu osloviť nielen teoretikov architektúry, ale tiež študentov humanitného i technického zamerania ako i širšiu (nielen nitriansku) verejnosť so záujmom o výtvarné umenie, resp. architektúru 20. storočia v regióne s presahmi k európskym vývinovým kontextom.