Charakteristika:

prof. PhDr. Július Fujak, PhD. je absolvent štúdia odboru estetika – hudobná veda na Filozofickej Univerzite Komenského v Bratislave (FiF UK, 1990), učiteľ hudby v Čadci a v Skalitom (1992-1996), vedúci Kysuckého hudobného kabinetu a Kysuckého komorného orchestra (1995/1996); Vedecko-výskumný pracovník Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie FF UKF v Nitre (1996 – 2007), kde v odbore Estetika a dejiny estetiky obhájil dizertačnú prácu „Tvorivosť hudobného vnímania. Interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby“ (2004) a v odbore Estetika 2.1.6 sa habilitoval prácou „Slovenské hudobné alternatívy“ (2007). Od roku 2007 pracuje na Katedre kulturológie FF UKF, kde sa zaoberá problematikou nezávislej kultúry, postmoderného umenia a kultúry a semiotikou hudby. V roku 2014 úspešne ukončil inauguračné konanie v odbore Estetika 2.1.6 na UKF v Nitre (téma inauguračnej prednášky: „Alternatívne semiotické modely hudobno-umeleckej semiózy“). Je odborný garant doktorandského študijného programu Kulturológia, v období 2016 – 2020 bol predsedom jeho Odborovej komisie na FF UKF v Nitre. Organizuje a spolugarantuje celofakultný cyklus prednášok „Interdisciplinárne dialógy“ (od 2009, resp. 2011) a spolugarantuje katedrový cyklus „Culturologos“ (od 2013). Je členom Vedeckej rady FF UKF v Nitre (od roku 2019) a Vedeckej rady FiF UK v Bratislave (od roku 2020).

Je spoluriešiteľom medzinárodného kontinuálneho vedeckého projektu IASS „Musical Signification Project“ (od roku 2006), bol zodpovedným riešiteľom projektu KEGA „Inovácia výučby hudobnej semiotiky na vysokých školách“ na Katedre kulturológie FF UKF (2008-2010), bol tajomníkom ÚVV vedúceho projektu Výskumnej úlohy v rámci prierezového Štátneho programu VÚV „Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti – Civilizačno-kultúrne procesy v transformujúcej sa slovenskej spoločnosti“ (2003-2006), ako aj spoluriešiteľom medzinárodného vedeckého projektu No.45s7 „Austria – Slovakia: Collaboration in Science and Education – Open Borders“. Ďalej bol, resp. je spoluriešiteľomviac ako desiatich hlavných projektov (VEGA, KEGA) ÚLUK FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a Katedry hudobnej vedy FiF Univerzity Komenského v Bratislave. Ako člen autorského kolektívu a redakčného okruhu sa podieľal na vzniku slovníka „Tezaurus estetických výrazových kvalít“ (ed. Ľ. Plesník,2008).Od roku 2018 je vedúci riešiteľského vedeckého projektu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.

Prednášal v California Institute of Arts a v Arnold Schoenberg Institute na South University of California v Los Angeles (USA), na svetových muzikologických kongresoch ICMS v Imatre (Fínsko), v Ríme (Taliansko), v Krakove (Poľsko), v Louvain (Belgicko), na 8th World Semiotic Congress v Lyone (Francúzsko), na 15th World Congress of Semiotics v Solúne (Grécko)“, na University of Helsinki, Department of Philosophy, History and Art Studies /Musicology (Fínsko), v Institut fuer Slawistik v Grazi (Rakúsko), v GWZO Universität v Lipsku (Nemecko) a v Slavisches Institut, Philosophische Fakultät der Universität v Kolíne nad Rýnom (via net), na Akademii Muzycznej v Krakowe (Poľsko), v Sliezskej univerzite v Katoviciach (Poľsko), na HTF Akademie múzických umění v Prahe, na HF Janáčkovej akademii múzických umění v Brne (Česká republika), na Filologickej fakulte Štátnej Univerzity v Minsku (Bielorusko),v Moholy-Nagy University of Art and Design v Budapešti (Maďarsko) na Katedre hudby FiF Univerzity Komenského v Bratislave, v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v Starej Lesnej a v Hudobnej a umeleckej akadémii Jána Albrechta v Banskej Štiavnici.

Koncertoval v mnohých štátoch Európy a USA, jeho skladby sú hrané u nás i v zahraničí. Bol členom alternatívnych rockových skupín Teória odrazu, Potopa a Otras (1988-1998). V rokoch 2000-2010 viedol hudobné experimentálne zoskupenie tEóRia OtraSu (SK/CZ) a spolupracoval s telesami The California EAR Unit (USA), Palinckx (NL/UK), Zloději Uší (CZ), Žena s blchou (SK) a s Jonom Roseom (AUS), Veryanom Westonom (UK), Franzom Hautzingerom (A), Zsoltom Sörésom (H), Ludivine Allegue (F), Vladimírom Mertom, Janou Lewitovou, Janom Kavanom, Mikolášom Chadimom, Davidom Šubíkom, Ivanom Acherom (všetci CZ), Mariánom Vargom, Zuzanou Homolovou, J. B. Kladivom, Braňom Jobusom, Petrom Katinom, Janou Ambrózovou, Andrejom Pleštinským v triu NE:BO:DAJ a i. Jeho diskografia obsahuje viac než dvadsať CD, DVD, LP a MC titulov vydaných v našich (Hevhetia, Vlna, Animartis, Azyl) i zahraničných vydavateľstvách (Kunstradio Wien, Globus International a His Voice Praha).

Bol dramaturgom medzinárodného cyklu súčasnej nekonvenčnej hudby Hermovo ucho v Nitre (1999-2007), na ktorý nadviazal komorným medzinárodným intermediálnym festivalom PostmutArt (zvukobraz-gestotext) v Nitrianskej galérii (od 2008). Ako člen Kreatívneho tímu projektu Kandidatúry Mesta Nitra na titul Nitra EHMK 2013 (2007-2008) bol autorom jeho ideového rámca, tzv. Multimosta kultúr(y) EHMK 2013. Bol členom Medzinárodnej semiotickej spoločnosti (ISSS) so sídlom vo Viedni, členom poroty medzinárodnej súťaže Českého rozhlasu BOHEMIA PRIX 2010 – sekcia Radio Art, Poděbrady, CZ (2010) a členom redakčného okruhu relácie Ex-tempore Rádia Devín (2005 – 2009). Od roku 2005 je členom redakčného okruhu časopisu o súčasnom umení a kultúre Vlna, od roku 2014 do roku 2018 bol členom vedeckej rady časopisu P-e-r-f-o-r-m-a-n-c-e (Esthétique de la performance et des arts du spectacle, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) a od roku  2020 je členom redakčného kruhu časopisu ARS Ústavu dejín umenia SAV v Bratislave.

Odborné vedecké a vedecko-pedagogické práce: 

Fujak, Július: Presahy semiotických a kulturálnych štúdií (ÚMKTKE FF UKF, 2023)

Fujak, Július: Sondáž nezávislej hudobnej kultúry na Slovensku (Katedra kulturológie FF UKF Nitra, Edícia navzdory, 2021)

Fujak, Július & Pavelka, Ľubomír et al.: Hermovo ucho & PostmutArt (1999– 2019). (Katedra kulturológie FF UKF 2020)

Fujak Július – Haľák, Miroslav: Rudo Dička  Nepokoj vzdoru (Magma Čadca 2018) 

Fujak, Július  Emanácie hudobnej semiosféry (Katedra kulturológie FF UKF Nitra, 2018)

Fujak, Július: Vis-á-vis. Dialógy (nielen o) hudbe. (Vlna/Drewo a srd Bratislava, 2018)

Fujak, Július: Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics (Semiotic Society of Finland –  Acta Semiotica Fennica XLVII, Helsinki 2015)

Fujak, Július: Margonálie (Modrý Peter, Levoča/Katedra kulturológie FF UKF Nitra, 2013)

Fujak, Július: Hudobné korela(k)tivity (Výber štúdií a článkov /nielen/ o hudobno-intermediálnej semióze) (Katedra kulturológie FF UKF Nitra 2008) – obálku nájdete tu

Fujak, Július a kol.: Slovenské hudobné alternatívy (ÚLUK UKF Nitra 2006) – obálku nájdete tu

Fujak, Július: Musical Correla(c)tivity (Notes on Un-Conventional Music Aesthetics) (ÚLUK UKF Nitra 2005) – obálku nájdete tu

Fujak, Július: Tvorivosť v načúvaní hudobnému tvaru (Interpretačné sondy do /ne/konvenčnej hudby) (ÚLUK UKF Nitra 2000)

Zostavovateľské práce (edičná činnosť):

Zborníky:

Fujak, Július (Ed.): Michal Kočiš a kol. – Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku (Katedra kulturológie FF UKF Nitra, Edícia navzdory, 2021)

Fujak, Július (Ed.): Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia  na Slovensku po roku 1989 (Katedra kulturológie FF UKF Nitra, 2020)

Fujak, Július – Štúr, Martin (Eds.): Acta Nitriensiae 16 – Interdisciplinárne dialógy (FF UKF Nitra, 2014)

Fujak, Július (Ed.): Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky (Katedra kulturológie FF UKF Nitra, 2010)

Fuják, Július (Ed.): Convergences and Divergences of Existentional Semiotics (ÚLUK FF UKF Nitra, 2007)

Fujak, Július – Gontko, Ivan – Smieška, Bohdan (Eds.): Nitra 2013 (Publikácia Kandidatúry mesta Nitry na titul EHMK 2013. Mesto Nitra, 2007)

Fujak, Július – Kubalová, Dana (Eds.): O periférnosti trochu inak (ÚLUK FF UKF Nitra, 2002)

Iné:

Fujak, Július – Šulej, Peter (Eds.): Vlna – Hudba, č. 63/2015

Fujak, Július alias TJ Vjuga (Ed.): Compro.sk11 (CDextra, Vlna Bratislava, 2012)

Fujak, Július (Ed.) : Ján Fuják: Muzicírovanie v živote jedného kysuckého rodu (Magma Čadca 2002)

Diskografia:

Teória Odrazu (Globus International, 1991; CD re-edícia, Hevhetia 2011)

Otras: Kysucký postindustriál. (y.f.w., 1998)

Fujak – Macsovszky – Varso: Trojkolo: beh fiktivity (Animartis, 2000)

tEóRia OtraSu: Bábkový režim zvuku (Animartis, 2002)

Julo Fujak – Macsovszky: Trojkolo: beh fiktivity 02. (live; Animartis, 2002)

Julius Fujak & The California EAR Unit: transPOPsitions! (DVD, Hevhetia, 2006)

tEóRia OtraSu, Jana Lewitová a Vladimír Merta: Jánošík (Hevhetia, 2007)

Ján Boleslav Kladivo & Julo Fujak: Fluff Modulation (DVD, Vlna 2008)

Julo Fujak: Úchytkom (Hevhetia, 2008)

Julo Fujak: Konvergencie do vrecka  (Hevhetia, 2010)

Ne:bo:daj (Azyl, 2012)

Mikoláš Chadima – Julo Fujak: XAFOO (Hevhetia, 2012)

Hautzinger – Fujak – Sörés: Live in Brussels (Hevhetia, 2013)

Ne:bo:daj : Leter tu develoter (Hevhetia 2015)

Július Fujak: Various Comprovisations (Hevhetia 2015)

Ján Boleslav Kladivo & TJ Vjuga: Klesajúce klenby (Hevhetia 2016)

Julo Fujak: Rarity (v) re(tro)spektíve L (Vlna 2016)

Marián Varga – tEóRia OtraSu: Hudobné happeningy (Hevhetia, 2018)

Julo Fujak: kaleidoSONICope! (Hevhetia 2020)

Hypianosis+ (Hevhetia 2022)

Julo Fujak & kaleidoSONICope: transVAXitions! (Hevhetia 2022)

Július Fujak: Transparent Sculptures (Hevhetia 2022/23)

0TRAS: Lájv in Prág! (Hevhetia, 2023)

DUO 42 (euFraktus_X & TJ Vjuga): Colapsamento #1: Pela Paz (digital EP, Hevhetia/Dystopian Industrial Complex 2023)

Ocenenia: 

Cena dekana Filozofickej fakulty UKF Nitra za vzornú reprezentáciu v zahraničí (2005)

Cena dekana Filozofickej fakulty UKF Nitra za mimoriadne aktivity v oblasti reprezentácie FF UKF Nitra v zahraničí (2010). 

Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za akuzmatickú kompozíciu „Pentrofónia“ (2010)

Bronzová medaila udelená Dekanom FF UKF z príležitosti 20. výročia Filozofickej fakulty UKF v Nitre (2013)

Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre za vedeckú monografiu „Various Comprovisations. Text on Music (and) Semiotics“ (Acta Semiotica Fennica XLVII, Helsinki) (2016)

Cena dekanky FF UKF v Nitre za vedeckovýskumnú a projektovú činnosť (za mimoriadne aktivity a zviditeľňovanie výsledkov národného a medzinárodného významu) za rok 2020.

Čestný titul Osobnosť Kysúc udelený Kysuckou kultúrnou nadáciou Bratislava (za vzorovú pedagogickú a vedeckú činnosť a tvorivý prínos do experimentálnej hudby) za rok 2022.

Cena rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre 2022 za umelecký výstup  – hudobné, resp. hudobno-intermediálne diela „Transparent Sculptures“ a „transVAXitions! – fusion abstract cabaret“ (obidve diela vydalo vydavateľstvo Hevhetia 2022).

Cena rektora UKF v Nitre za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť (2022/2023)

Pamätná medaila udelená Dekanom FF UKF za významný prínos k rozvoju Filozofickej fakulty UKF v Nitre z príležitosti jej 30. výročia (2023)

Prémia Hudobného fondu v Bratislave za odbornú publikáciu Hudobné korela(k)tivity (2008)

Prémia Hudobného fondu v Bratislave za vedeckú odbornú publikáciu Slovenské hudobné alternatívy (2006)

Prémia Hudobného fondu v Bratislave za vedeckú odbornú publikáciu Musical Correla(c)tivity (2005)

Prémie Hudobného fondu v Bratislave za publikačnú činnosť v rokoch 2004 – 2005 (2005), 2007 – 2008 (2009), 2010 – 2011 (2011), 2012 – 2013 (2013), 2017-2018 (2018).

Odborné zameranie: 

Prémia Hudobného fondu  v Bratislave za vedeckú odbornú prácu Emanácie hudobnej semiosféry (2018)

Aktuálna pedagogická činnosť:

Semiotika kultúry a umenia, Postmoderna v spoločenskom živote a umení, Dejiny slovenskej hudobnej kultúry, Interpretácia súčasnej hudby, Subkultúry v kulturologickej reflexii, Seminár k diplomovej práci I., Nezávislá kultúra a umenie na Slovensku