Charakteristika:

Doc. Mgr. Erika Moravčíková, PhD. v roku 2006 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UKF v študijnom odbore kulturológia. Od septembra 2006 do augusta 2009 bola internou doktorandkou na Katedre kulturológie FF UKF.
Počas vysokoškolského štúdia bola aktívnou členkou Vysokoškolského divadla VYDI pri UKF – účinkovala v troch inscenáciách. Činnosť divadla VYDI bola zároveň predmetom jej diplomovej práce. (Podoby študentského divadla. Metamorfózy vysokoškolského divadla VYDI). 

V súčasnosti sa primárne venuje výskumu médií a mediálnej kultúry, s čím súvisela aj téma jej dizertačnej práce Médiá a kultúra na Slovensku(Analýza vybraných kultúrnych fenoménov so zameraním na televíznu produkciu). Aktívne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých konferencií, seminárov a kolokvií zameraných najmä na oblasť výskumu médií masovej komunikácie a mediálnej výchovy. Publikuje štúdie z oblasti najaktuálnejších trendov v mediálnej kultúrea globalizácie vo viacerých zborníkoch i  kolektívnych monografiách v zahraničí, napr.  Big Brother isWatchingYou: TheMetamorphosesofLie and Identity Crises in theVirtualSpaceofSocialNetworks (2018) ; (De)tabooingofDeath in theContextoftheCurrentConsumers(2013). Zároveň publikuje v domácich i zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, napr. Necrotainment and necro-marketingastoolsforde-sacralisationofdeath in currentconsumerist society(2014).V roku 2013 vydala monografiu Vybrané megatrendy v súčasnej mediálnej zábave (2013). Aktuálne pripravuje ďalšiu monografiu zameranú na reflexiu rozmanitých konštrukcií mediálnej reality (dezinformácie, fake-news, konšpiračné teórie) v post-faktuálnej spoločnosti. 

V rokoch 2014 až 2016 bolavedúcou riešiteľkouúspešne zrealizovanej grantovej úlohy VEGA č. 1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre“. Aktuálne ako spoluriešiteľka  participuje na grantovej úlohe  VEGA č.  1/0282/2018Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku1989.

Okrem vyžiadaných prednášok pre rôzne vzdelávacie, kultúrne a umelecké inštitúcie (napr. Slovenská národná galéria vo Zvolene, Tribečská knižnica v Topoľčanoch, Katedra kulturológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave)organizuje v spolupráci s neziskovými organizáciami (napr. Post bellum, Mareena) rozmanité workshopy zamerané najmä na ľudsko-právnu oblasť.

– 2001 – 2006: magisterské štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa 
v Nitre, odbor kulturológia

– 2006 – 2009: interné doktorandské štúdium na Katedre kulturológie  FF UKF v odbore 3.1.2. kulturológia

– 2022 – úspešné ukončenie habilitačného konania v odbore kulturológia a udelený vedecko-pedagogický titul docent

Iné aktivity a členstvá:

– recenzentka medzinárodného vedeckého časopisu MediaLiteracy and AcademicResearchčlenka redakčnej rady a recenzentka vedeckého kulturologického časopisu Culturologica Slovaca

– členka Kulturologickej spoločnosti

– aktívna spolupráca s neziskovou organizáciou Post Bellum

Účasť na projektoch:

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu:  1/0282/2018
Názov projektu:Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku
1989
Doba riešenia:
2018 – 2020
Riešiteľská pozícia: spoluriešiteľ

Typ projektu: VEGA
Číslo projektu:
 1/0410/14 
Názov projektu: (
De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre
Doba riešenia: 2014 – 2016
Riešiteľská pozícia: vedúci projektu

Odborné zameranie:

-mediálna kultúra, globalizačné trendy v kultúre, masová a populárna kultúra, podoby (de)tabuizácie smrti v súčasnej spoločnosti

Aktuálna pedagogická činnosť:

Mediálna kultúra I., II. ,Masová kultúra, Kultúra a globalizácia, Úvod do kulturológie, Systematická kulturológia I., II., Človek a kultúra v teórii SigmundaFreuda, Rodové štúdiá

Publikačná činnosť