Návšteva doktorky Tetiany Vlasevych

V dňoch 23.9. až 27.9. 2019 navštívila Katedru kulturológie a Filozofickú fakultu UKF v Nitre doktorka Tetiana Vlasevych, prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove (UIF vo Ľvove). Pani doktorka Tetiana Vlasevych je kulturologička a pedagogička pôsobiaca na Katedre teórie a histórie kultúry Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Zároveň je prodekankou pre vzdelávanie Filozofickej fakulty univerzity. Návšteva Tetiany Vlasevych bola jednou z viacerých plánovaných mobilít, ktoré sa uskutočnia v blízkom čase na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre a Katedre teórie a histórie kultúry FF UIF vo Ľvove. Spolupráca katedier a mobility pedagógov a študentov sú zabezpečené a umožnené prostredníctvom  projektu Erasmus+ KA107, do ktorého katedry spoločne vstúpili ako spolupracujúce inštitúcie. Spolupráca medzi katedrami sa rozvíja od LS 2017.

Cieľom mobility kolegyne z Ukrajiny bolo rokovanie o možnostiach prehĺbenia spolupráce partnerských katedier kulturológie a súčasne otvorenie témy spolupráce medzi univerzitami na fakultnej úrovni. Univerzita Ivana Franka vo Ľvove bola založená v roku 1661 a Fakulta Filozofie je najstaršou fakultou univerzity. UIF vo Ľvove má jednu z najdávnejších univerzitných tradícií na Ukrajine, je významným centrom vysokoškolského vzdelávania a vedecko-výskumnej a projektovej činnosti. Na fakulte sa profilujú odborníci v štyroch špecializáciách: politológia, filozofia, psychológia a kulturológia.

Okrem stretnutia na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre (doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., Mgr. Jozef Palitefka, PhD., Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.) sa uskutočnilo stretnutie a rokovanie s vedením FF UKF v Nitre o možnostiach spolupráce za účasti pani dekanky doc. PhDr. Jarmily Maximovej, PhD. a pána prodekana prof. PaedDr. Bernard Garaj, CSc. Následne Tetiana vlasevych zrealizovala niekoľko nadväzujúcich rokovaní na príslušných katedrách FF UKF v Nitre: Katedra Filozofie (doc. Mgr. Andrea Javorská, PhD. a doc. Mgr. Viera Jakubovská, PhD.), Katedra Politológie a euroázijských štúdií s účasťou predstaviteliek Katedry sociológie (prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc.; PhDr. Monika Štrbová, PhD., PaedDr. PhDr. Denisa Selická, PhD.), Katedra všeobecnej a aplikovanej etiky (Mgr. Petr Kocina, PhD., LL.M.); a na Katedre psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre (prof. PhDr. Tomáš Sollár, PhD.). Ako vyplynulo zo spoločných stretnutí na úrovni fakulty, jednotlivých katedier a Katedry psychologických vied FSVaZ UKF v Nitre, širšia spolupráca s Filozofickou fakultou Univerzity Ivana Franka vo Ľvove je veľmi perspektívna a má potenciál viesť k vzájomnému obohateniu a ďalšiemu rozvoju pracovísk príslušných fakúlt. Veríme, že sa nám ju podarí úspešne rozvinúť.

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD., Katedra kulturológie FF UKF v Nitre

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *