Vedecká sekcia ŠVOUČ 2019 opäť inšpirovala a povzbudila myseľ

Schopnosť viesť konštruktívny dialóg a aktívne počúvať je nesmierne dôležitý pilier rozvoja v  každom odvetví vedeckej práce, no bez  týchto kompetencií sa nezaobídeme, ani pokiaľ túžime tvorivo rozvíjať vlastného ducha.  Práve preto ma teší, že katedra kulturológie aj naďalej udržiava kontinuitu úspešných študentských kolokvií ŠVOUČ.

Aj tento ročník vedeckej sekcie katedrového kola naplno previedol potenciál svojich študentov a i napriek tomu, že odborná komisia mohla zvoliť iba troch víťazov, každý z účastníkov si nepochybne zaslúži ocenenie. Študenti investovali svoj čas do prezentácie a obhajoby vlastných výsledkov práce s patričnou erudíciou i rozhľadom a popri zaujímavých príspevkoch odznelo tiež mnoho ďalších inšpiratívnych podnetov.

Niektorí z účastníkov prezentovali prepojenie teórie s praxou a Bc. Barbora Kubisová (3.miesto) zaujala auditórium nie len pútavou témou, ale aj odhodlaním uviesť svoj príspevok do života.  Potenciál príspevku „(Ne)viditeľné estetické aspekty environmentálnej krízy“ sa rozhodla tvorivo využiť v rámci návrhu realizácie výstavy fotografií študentov nielen kulturológie v Galérii na schodoch, FF UKF v Nitre. Ambíciou autorky bolo predostrieť kritickú reflexiu enviromentálnej krízy a podporiť tak osvetu i občiansku zaangažovanosť. Podľa jej vlastných slov však účasť v katedrovom kole priniesla aj iné ovocie: „Pre mňa bola tohtoročná ŠVOUČ mojim “debutom”, keďže doteraz som nemala to odhodlanie sa zúčastniť ako súťažiaca. Celé podujatie hodnotím pozitívne, aj čo sa týka obsadenia, komisie alebo súťažiacich, aj z hľadiska umiestnenia vedeckej ŠVOUČ práve do priestorov Univerzitného tvorivého ateliéru. Účasť na podujatí je pre mňa veľmi cennou skúsenosťou do budúcna, keďže o rok ma čaká obhajoba diplomovej práce. I keď s miernou trémou, ale predsa sa mi podarilo umiestniť sa, z čoho sa nesmierne teším. A ostatným môžem už len odkázať, že sa nesmú ničoho báť a ísť do toho.“

K prihláseniu na toto podujatie povzbudil aj Ing. Daniel Solnica (2.miesto), ktorý zastupoval na stupienku víťazov externú formu štúdia: „Cítim vďačnosť nielen za dosiahnutý výsledok, ale aj za možnosť prezentovať prácu na akademickej pôde. Takúto zaujímavú a obohacujúcu skúsenosť odporúčam i ďalším študentom.“ Svojou prácou s názvom „Interpretačné sondy do filmového diela 8 a ½“ predniesol nie len zaujímavý uhol pohľadu na tento významný snímok svetovej kinematografie režiséra Federica Felliniho, ale taktiež preukázal zorientovanosť v problematike a samostatné vedecké myslenie.

Prvé miesto právom patrilo Bc. Matúšovi Marchynovi, za jeho kvalitne pripravený príspevok ako aj schopnosť systematicky a kreatívne pristupovať k predmetu svojho výskumu. Práca „„Trampoty“ s ideálom krásy. Kulturologická reflexia modelovania vzťahu k telu“ upozornila na stále aktuálnu problematiku body image a jeho determinanty v súčasnej spoločnosti. Matúš, podobne ako jeho kolegovia, zhodnotil celé podujatie ako veľmi hodnotný zážitok: „Tohtoročná ŠVOUČ bola na vysokej úrovni, či už po organizačnej stránke alebo z hľadiska obsadenia účastníkov. Všetky prezentované práce boli naozaj na vysokej úrovni, preto ma osobne veľmi prekvapilo víťazstvo, čo si samozrejme veľmi vážim. Samotná účasť je pre uchádzačov veľmi cenná skúsenosť do budúcna najmä pri obhajobe alebo samotnej tvorbe bakalárskych resp. diplomových prác. Aj preto účasť na tomto podujatí jednoznačne odporúčam.“

Okrem uvedených tém, však patričná pozornosť patrí aj ďalším príspevkom:

(Ne)podliehate trendom? Svadobný obrad v minulosti a dnes (Bc. Dominika Gluchová)

Reflexia vplyvu neverbálnych a paraverbálnych zložiek na pochopenie komunikačného posolstva (Bc. Ingrida Hudecová)

Podoby súčasného tanca v nezávislých kultúrnych centrách na Slovensku(Bc. Dominika Krajčovičová, DiS. art.)

Katedrové kolo vedeckej sekcie ŠVOUČ 2019 sa opäť úspešne uskutočnilo a poďakovanie patrí nielen koordinátorom, ale taktiež členom odbornej komisie, školiteľom, oponentom a všetkým zúčastneným poslucháčom. Mrzí ma však, že študentskú vedeckú odbornú a umeleckú činnosť každoročne sužuje nízky záujem študentov, no práve dnes viac ako kedykoľvek predtým potrebujeme pasivitu nahradiť odhodlaním. Toto odhodlanie môžeme realizovať zdanlivo malými krokmi, ktoré sa začínajú odvahou prezentovať svoje myšlienky a zmysluplne diskutovať na menších platformách. Nezabúdajme, že rozvíjať svoju túžbu po poznaní môžeme iba ak budeme viesť vzájomný dialóg.

Mgr. Andrea Olejárová

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *