Charakteristika:

prof. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.  (1978) je absolventom odboru psychológia a estetika na Pedagogickej fakulte UKF v Nitre. V rokoch 2001 – 2004 bol interným doktorandom v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie Filozofickej fakulty UKF, odbor estetika a dejiny estetiky. Od roku 2004 pôsobí na Katedre kulturológie Filozofickej fakulty UKF. Prednáša a vedie semináre z disciplín Dejiny slovenskej divadelnej kultúryDejiny umeleckej kultúry – divadlo I. II.III.Divadelná tvorba a recepciaTvorivý seminár (divadelná kritika)Divadelná dielňa, Dejiny slovenskej filmovej kultúry, Kultúrna teatrológia a iné. Od roku 2002 vedie Študentské divadlo VYDI pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre, ktoré sa autorsky zameriava predovšetkým na kolektívnu tvorbu. Dramaturgicky sa spolupodieľal na divadelných inscenáciách Vraždenie neviniatok (2001), Plot (2004), Bezhlavo a napäto (2005), Malebná cesta dolu Váhom (2008), Absurdity(2009), Rozprávka o LESii (2009). Odborne tiež spolupracoval na     inscenáciách Absurdity (2009), Posla(de)nie (2010), PREJSŤ(si)TELOM (2012). Zároveň pôsobil ako člen odborných porôt krajských a celoštátnych postupových prehliadok amatérskeho divadla na Slovensku (TlmačskéčinohranieZlatá priadkaScénická žatva).Publikuje vedecké štúdie a kritiky vo viacerých časopisoch a magazínoch Slovenské divadlokød – konkrétne o divadleVLNAJaviskoSaltoTanec a iné. Od roku 2018 je hlavným redaktorom internetového kulturologického časopisu CulturologicaSlovaca. Hlavným centrom jeho odborného záujmu je interpretácia divadelného diela, nezávislá divadelná kultúra, alternatívne tendencie súčasných divadelných postupov. Vydal monografie Ticho v divadelnom diele (2006), Farma v jeskyni (2012), Kontinuita Študentského divadla VYDI (2012). Je spoluautorom kapitol v niekoľkých kolektívnych monografiách (De)tabuizácia smrti v diskurzoch súčasného umenia (2016), Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien : pohľady na slovenské divadlo 1989-2015 (2017), Culture in TransitionCountries (2018). Je zostavovateľom a editorom viacerých zborníkov a kolektívnych monografií: Minority v subsystéme kultúry (2013), Kumšt (k) smrti (2015), 3xS – zborník prednášok o divadle (2015) ai. Je zapojený do projektu Monitoring divadiel na Slovensku. Je členom Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov A.I.C.T./I.A.T.C. a Akadémie divadelných tvorcov.

Ocenenia:

– Cena dekana FF UKF v Nitre za mimoriadne aktivity v oblasti reprezentácie pracoviska, fakulty a univerzity na rôznych podujatiach a za prácu so študentmi v rámci Univerzitného tvorivého ateliéru (2009)
– Cena rektora UKF v Nitre (2012)

Odborné zameranie:

Interpretácia divadelného diela, spoločenské a estetické funkcie súčasného divadla, autorská poetika súčasných divadelných postupov,  nezávislá divadelná kultúra na Slovensku.

Odborné vedecké a vedecko-pedagogické práce: 

Základy umeleckej komunikácie a interpretácie /vysokoškolské učebné texty/

Into the Miracles /Interpretačné sondy na predmet Základy umeleckej komunikácie a interpretácie/

Aktuálna pedagogická činnosť:

Dejiny slovenskej divadelnej kultúryDejiny umeleckej kultúry – divadlo I. II.III.Divadelná tvorba a recepciaTvorivý seminár (divadelná kritika)Divadelná dielňa, Dejiny slovenskej filmovej kultúry, Kultúra teatrológia, Dejiny filmu, Filmová tvorba a recepcia, Základy umeleckej komunikácie a interpretácie.

Publikačná činnosť