Spoločnosť, politika, umenie

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre Vás pozýva na prednášku v vedeckom cykle Culturologos

27. 11. 2019 o 13:00,
Hodžova 1, Nitra H-115

Prof. PhDr. Miroslav MARCELLI, PhD.

(Katedra filozofie a dejín filozofie FF, Univerzita Komenského v
Bratislave; Katedra elektronické kultury a sémiotiky FHŠ, Karlova univerzita v Prahe)

Téma: Spoločnosť, politika, umenie.

Anotácia prednášky:
Vzťah medzi slobodou, politikou a umením sa vo vystúpení neskúma v
čisto pojmovej rovine, ale skôr v perspektíve premien, akými prechádzal
a prechádza v ostatných desaťročiach. Východiskom bude tá modalita tohto
vzťahu, s ktorou v poslednom desaťročí minulého storočia vystúpila
francúzska kurátorka Catherine David vo svojej koncepcii Documenta X
(Kassel, 1997). Prednáška sa zameria na vymedzenie pozície, ku ktorej
podľa tejto koncepcie dospelo umenie vo vzťahu k politike. Spomenuté
budú niektoré osobitosti, akými na tento vývin reagovala slovenská
kultúrna scéna. V ďalšej časti vystúpenia budú predmetom záujmu prejavy,
v ktorých sa  imperatívy politického pôsobenia stali určujúcimi do tej
miery, že v niektorých prípadoch viedli až k odmietnutiu umeleckých
zámerov (J.-L. Godard a jeho film Číňanka). V poslednej časti sa
vystúpenie bude zaoberať stanoviskom, ktoré sa dá identifikovať v
prácach filozofa Michela Foucaulta. Uvedené budú tak tie umelecké diela,
na ktoré sa Foucaultove teoretické práce odvolávajú, ako aj tie, čo
naňho priamo alebo nepriamo reagujú.

Prednáška sa uskutoční v rámci riešenia projektu VEGA 1/0282/18
„Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku
1989″.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *