Katedra kulturológie na Ekofestivale 2019 v Nitre

Len nedávno v termíne 22.-25.8. 2019 prebiehala v Nitre 46. medzinárodná poľnohospodárska a potravinová výstava Agrokomplex 2019. V rámci hlavnej výstavy boli zorganizované aj subvýstavy ENVIRO 2019 a Ekofestival 2019.

Mgr. Katarína Gabašová, PhD., zastupovala katedru kulturológie s prednáškou, ktorá mala názov „(Nový) vzťah človeka k prírode? Environmentálne angažované umenie.“ Témou prednášky bol vzťah človeka k prírode v kontexte estetiky prírody na pozadí globálnej environmentálnej krízy. K. Gabašová upozornila na zvláštne postavenie človeka vo svete, ktoré so sebou prináša nielen výhody, ale aj zodpovednosť a záväzky. Apelovala na znovunájdenie alebo revitalizáciu pôvodného symbiotického vzťahu medzi človekom a prírodou. Svoje východiská prezentovala prostredníctvom vybraných filozofických konceptov a tvorby zahraničných, ale aj slovenských umelcov/-kýň (J. Beuys, L. Hull, G. Sabra, E. Šille …), ktorých tvorba vyzýva od apatie a skepticizmu k občianskemu aktivizmu. Prostredníctvom environmentálne angažovaného umenia poukázala na etické dôsledky transformácie hodnotovej orientácie človeka.

Druhý ročník Ekofestivalu bol sprevádzaný bohatým a zaujímavým programom, ktorý pozostával z odborných prednášok, diskusií, filmových projekcií a tvorivých dielní. Nadšenci a priaznivci festivalu, ale aj náhodní návštevníci uvítali okrem teoretického a odborného aj praktický rozmer festivalu vo forme prezentácie rôznych občianskych združení a ekoiniciatív, ako aj ekojarmoku.

Ekofestival zorganizovalo občianske združenie Ekologická servisná organizácia – ESORG (zakladateľ a výkonný riaditeľ Ing. Richard Ulianko, predseda Mgr. Jakub Absolon, PhD., podpredseda Mgr. Martin Pavelka). Program festivalu neponúkal „len“ platformu pre prezentáciu činnosti občianskych združení, šírenie osvety a vzdelávanie, ale skvelú príležitosť na budovanie pozitívneho vzťahu k prírode a životnému prostrediu, ako aj rozvíjanie environmentálneho myslenia, cítenia a konania. Zámerom organizátorov bolo upriamiť pozornosť verejnosti na aktuálne globálne environmentálne problémy a zároveň prispieť k motivácii konať a prevziať individuálnu zodpovednosť.

Na festivale vystúpili rôzni renomovaní odborníci z oblasti vedy a výskumu, ale aj praxe súvisiacej s ochranou prírody a trvalo udržateľným rozvojom: prof. Ing. Pavel Alexy, PhD. (Slovenská technická univerzita v Bratislave), doc. Ing. Ida Petrovičová, PhD. (FPV, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre), doc. Ing. Hubert Palúš, PhD. (PEFC Slovensko), Ing. Ján Topercer, CSc. (Botanická záhrada UK Blatnica), Ing. Jerguš Tesák (WWF), Simona Kubíčková (ZOO Jihlava), Jaroslav Blaško (dive 2000 production s.r.o., projekt Požičaná Planéta), Branislav Moňok (Priatelia Zeme SPZ) a ďalší.

Za pozitívne považujem, že na realizácii Ekofestivalu 2019 sa dobrovoľnícky podieľali aj absolventky odboru kulturológia Mgr. Adriana Švajdová a autorka tohto príspevku Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS.art. Verím, že našou angažovanosťou budeme inšpiráciou aj pre ďalších študentov/-ky nielen katedry kulturológie. Zmena postojov, nezodpovedného životného štýlu, ochrana prírody a neohrozovanie života budúcich generácií na Zemi je výzva, pred ktorou stojíme všetci rovnako. Na záver si dovoľujem dať do pozornosti dôležitú a podnetnú iniciatívu už spomínanej organizácie ESORG (http://www.esorg.sk/) „za bezplastové zóny v supermarketoch“, ktorú je možné podporiť vyplnením elektronického formulára.

Text: Mgr. Dominika Krajčovičová, DiS. art.

Foto: archív Mgr. Jakub Absolon, PhD. (ESORG)

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *