Culturologos ponúkol prednášku Ericha Mistríka

Európa, história, kultúrne dedičstvo, kultúra, identita – kľúčové témy prednášky s názvom Kto sme? (Od Homéra po multikulturalizmus), ktorá sa uskutočnila 27. marca 2019 na pôde Filozofickej fakulty UKF v rámci vedeckého cyklu prednášok Culturologos. Organizátorom podujatia bola Katedra kulturológie. Pozvanie opäť prednášať na FF UKF prijal renomovaný estetik, filozof a vysokoškolský pedagóg prof. PhDr. Erich Mistrík, CSc. /Katedra etickej a občianskej výchovy, PdF UK v Bratislave/.

Profesor Mistrík už v úvode prednášky upozornil, že na niektoré otázky neprináša zaručené odpovede ale motivuje k ďalším, čo sa považuje za nesmierne dôležité v súvislosti s aktivitou a vytrvalosťou človeka klásť si otázky. Samotný názov prednášky napovedá, že poslucháči mali možnosť sledovať vývoj v dejinách od obdobia antiky až po súčasnosť optikou odborníka venujúceho sa aj problematike kultúrnej identity a multikulturalizmu, ako aj multikultúrnej výchovy.

Počas prednášky zaznelo niekoľko zaujímavých a provokatívnych myšlienok v súvislosti s nosnou otázkou „Aké otázky si Európa kládla a kladie pri hľadaní svojej identity?“ Táto otázka nadobúda v súčasnej kultúre mimoriadne dôležitú úlohu. Profesor Mistrík vo svojej prezentácii ponúkol originálne námety, ktoré podľa neho môžu pomôcť pri hľadaní odpovedí. Pozornosť venoval významným postavám dejín, vybraným koncepciám a historickým udalostiam : Homér, Sokrates, Seneca, Bonaventura a Tomáš, Urban II., Della Mirandola, Luther a Filip II., islam a kresťanstvo, Vestfálsky mier, Voltaire, Veľká francúzska revolúcia, kolonializmus a négritude, studená vojna, alternatívne kultúry a nezávislá kultúra, multikulturalizmus.

Potešujúce je konštatovanie, že téma prednášky v podaní Ericha Mistríka skutočne zaujala a potvrdila to aj vysoká účasť nielen študentov, ale aj pedagógov z FF a FSŠ. Prednášku si vypočuli študenti viacerých študijných programov: kulturológie, etiky, filozofie, etnológie, manažmentu kultúry a turizmu, ale aj stredoeurópskych areálových štúdií.

Publikum sa stalo súčasťou plodnej diskusie, ktorá sa niesla v príjemnej atmosfére aj vďaka E. Mistríkovi, ktorý svoj prejav založil na vecnosti, triezvosti pohľadu, pokoji ale aj pokore. Jednou z ciest ako zmeniť človeka zvnútra je priviesť ho do styku s múdrosťou, osvietiť jeho ducha a vplývať na jeho myslenie. Z otázok a podnetov do diskusie, ako aj ohlasov na prednášku vyplynulo, že profesorovi Mistríkovi sa podarilo inšpirovať k hľadaniu nových myšlienkových obzorov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za účasť, osobitná vďaka patrí nášmu vzácnemu hosťovi a v neposlednom rade sa žiada poďakovať vedúcemu Katedry kulturológie doc. Mgr. Miroslavovi Ballayovi, PhD. za podporu podujatia. Za pomoc s propagáciou patrí vďaka aj internej doktorandke Mgr. A. Olejárovej. Vedeckými garantmi podujatia boli doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD., a prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

Tešíme sa na ďalšie stretnutia v rámci Culturologosu!

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *