Charakteristika:

Mgr. Veronika Moravčíková, PhD. je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v študijnom odbore kulturológia. Od roku 2010 bola internou dotorandkou Katedry kulturológie FF UKF v Nitre. Doktorandské štúdium ukončila obhajobou dizertačnej práce s názvom Pozícia kultúrnej diplomacie v rámci prezentácie krajiny v zahraničí. Bola zodpovednou riešiteľkou viacerých projektov UGA a spoluriešiteľkou projektu VEGA VEGA 1/0410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre. V súčasnosti je spoluriešiteľkou projektu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku. Aktívne participuje na organizácii kultúrnych a spoločenských podujatí katedry (Ceny Pavla Straussa, Kultúrne potulky, výstavy Galérie na schodoch a iné).

V súčasnosti sa primárne zaoberá problematikou kultúrnej diplomacie, interkulúrnej komunikácie a multikulturality, mediálnej kultúry ako aj problematikou slovenských a svetových kulturologických koncepcií. 

Je autorkou viacerých štúdií z oblasti mediálnej kultúry, literatúry pre deti a mládež, kulturologických koncepcií na Slovensku i kultúrnej diplomacie. Zúčastnila sa viacerých domácich a medzinárodných vedeckých konferencií. Je metodičkou a koordinátorkou exkurzií na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. 

V roku 2015 vydala monografiu “Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie“. V roku 2018 vydala v spoluautorstve s Mgr. Jurajom Skačanom, PhD. monografiu s názvom „Náboženstvo a médiá v súčasnej mediálnej kultúre“. 

Aktuálna pedagogická činnosť:

Kultúrne dejiny Slovenska I., Kultúrne dejiny Slovenska II., Marketing a propagácia v kultúre I., Marketing a propagácia v kultúre II., Kultúrne inštitúcie a organizácieProjektový manažment I., Projektový manažment II., Bilingválna kultúra etník V. (židovská)Kulturologické koncepcie na SlovenskuPrávo a legislatíva v kultúre, Projektovanie kultúrnych aktivít, Interkultúrna výchova, Kultúrna politika, Kultúrna diplomacia