Charakteristika:

Doc. Mgr. Katarína Gabašová, PhD. je absolventka študijného odboru 3.1.2 kulturológia na Filozofickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. V rokoch 2009-2012 pôsobila ako interná doktorandka na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. V roku 2012 v odbore 3.1.2 kulturológia obhájila dizertačnú prácu s názvom „Obraz smrti a filozofia Sørena Kierkegaarda“. Od roku 2013 pôsobila na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre ako odborná asistentka a v roku 2021 obhájila svoju habilitačnú prácu s názvom „Kríza kultúry v kulturologickom diskurze“. Vo vedecko – výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje filozofii kultúry, myšlienkovému odkazu S. A. Kierkegaarda a európskeho existencializmu, konceptualizácii krízy euroatlantickej (západnej) kultúry a tzv. kultúre smrti.

Je katedrovou koordinátorkou programu Erasmus+ a hlavnou koordinátorkou Študentskej vedeckej, odbornej a umeleckej činnosti (ŠVOUČ) v spolupráci s internými doktorandmi/doktorandkami katedry.

V rokoch 2014-2016 bola spoluriešiteľkou grantového projektu VEGA 1/0410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre, aktuálne (2018-2020) participuje na riešení grantového projektu VEGA 1/0282/18 Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989.

Výsledkom vedecko-výskumnej činnosti aj v kontexte riešenia grantového projektu VEGA 1/0410/14 (De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre bolo vydanie vedeckej monografie „Kierkegaard a obraz smrti vo svetle súčasnosti“ (Ljubljana, 2014) v zahraničnom vydavateľstve.

V rámci slovensko-macedónskej vedeckej spolupráce medzi Katedrou kulturológie (FF UKF v Nitre) a Inštitútom macedónskej literatúry (UKiM, Skopje) sa ako spoluzostavovateľka a členka autorského kolektívu podieľala na vzniku kolektívnej vedeckej monografie vydanej v zahraničí (Skopje, 2018) v anglickom jazyku „Culture in Transition Countries“.

Je autorkou viacerých konferenčných príspevkov a vedeckých štúdií, kapitol v kolektívnych monografiách. Ako členka organizačného výboru participovala na viacerých medzinárodných vedeckých konferenciách realizovaných na pôde FF UKF v Nitre.

V roku 2014 absolvovala dvojmesačný študijno – výskumný, štipendijný pobyt – Jonathan Stenseth Memorial Fellowship, na St. Olaf College, Hong Kierkegaard Library, MN, USA. Odborné príspevky prezentovala nielen na domácej, ale aj zahraničnej akademickej pôde: Granadská univerzita (2015, Granada, ES), Inter-disciplinary. Net Conference (2016, Budapešť, HU). Na Viedenskej univerzite v Rakúsku absolvovala v roku 2018 krátkodobú mobilitu školenie pedagogických a vedecko – výskumných pracovníkov v rámci programu Erasmus+.

Je členkou Central European Research Institute of Søren Kierkegaard/ CERI – SK, Søren Kierkegaard Society USA (2014-2017), Kulturologickej spoločnosti.

Odborné zameranie:

Dejiny a filozofia kultúry, zahraničné kulturologické koncepcie a diskurzívna prax, interdisciplinárna analýza a interpretácia smrti, umierania a tzv. kultúry smrti.

Aktuálna pedagogická činnosť:

Súčasné kulturologické koncepcie I., II. Dejiny kultúry I., II., III., Filozofia kultúry, Filozofia spoločnosti, Porovnávacia kulturológia, Kulturologická reflexia smrti a umierania, Bilingválna kultúra etník I. – nemecká.