Autor: FUJÁK, Július
Typ: monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2018, 187 s.
ISBN: 978-80- 558-1281- 6

Popis:

Nová knižná publikácia skladateľa nekonvenčnej hudby, estetika a multiinštrumentalistu Júliusa Fujaka (1966) na obálke s dielom Jarná fúga Květy Fulierovej. V prvej časti sa nachádzajú hudobno-semiotické texty zamerané na hľadanie alternatívnych modelov
hudobného znaku a semiózy hudby, ako aj na analýzu koncepcií hudobnej semiotiky
interdisciplinárneho muzikológa Petra Faltina (1939 – 1981) a existenciálneho semiotika Eera
Tarastiho (1948). Ďalší blok tvoria prípadové štúdie o  transgresii smrteľnosti v súčasnej hudbe, ako aj o poetike tvorby dvoch nedávno zosnulých veľkých osobností slovenskej hudobnej kultúry, resp. hudobno-intermediálneho umenia Mariána Vargu (1947 – 2017) a Milana Adamčiaka (1946 – 2017). Tretia časť obsahuje eseje o akosti rozličných hudobných diel, úvahy o vplyve teoretického myslenia na samotnú tvorbu hudby v intermediálnom kontexte (s uvedením príkladov z autorových umeleckých projektov), ako aj o výchove hudbou v troch pohľadoch a obdobiach (od 70. rokov minulého storočia až po súčasnosť).

Z úvodu:
„Na hudbe je podmanivá, ako to raz vystihol Milan Adamčiak, radosť z tvorby a načúvania zvuku. Dalo by sa povedať, že v tejto priam barthesovskej rozkoši z myslenia zvukmi je vtelený aj istý druh symbiotickej alchýmie racionálnej kontemplácie a emocionálnej inteligencie. Možnože v prípade pôsobenia emanácií hudobnej semiosféry ide – čo si zas všimol experimentálny básnik Kamil Zbruž – o „skratku do iných dimenzií“. Pod podmienkou, že ide o dimenzie, ktoré sú vo vnútri i mimo mňa zároveň, vrátane tých, ktoré ma presahujú v druhom človeku predo mnou…“