Browsing articles in "Štúdium"

Štúdium

Zápis do 1. ročníka Bc. interného štúdia sa uskutoční dňa 7. 9. 2018 o 9.00 h v Aule UKF v Nitre (Tr. A. Hlinku 1).

NOVÉ INFORMÁCIE O ODBORNEJ PRAXI

Prax v Divadle Andreja Bagara v Nitre. 
Oblasti praxe: Spolupráca študentov na realizácii: výstav, vzdelávacích programov, kultúrnych podujatí, katalogizácií knižného fondu DAB a iné...  viac info TU

Ďalšie 2 ponuky odbornej praxe sú pre Rektorát UKF v Nitre – Oddelenie pre vzťahy s verejnosťou a sociálne veci a druhá pre portál nitracity.sk. Bližšie informácie nájdete v prílohe po kliknutí na hypertextový odkaz. Samozrejme ide o dobrovoľné ponuky a študent sa môže rozhodnúť i pre prax v iných inštitúciách a pod. (viac info v spodnej časti stránky).  

INFORMÁCIE PRE UCHÁDZAČOV

PRIJÍMACIE KONANIE
Uchádzači sa prihlasujú na štúdium vyplnením prihlášky a jej odoslaním v
stanovenom termíne na príslušnú fakultu. Na štúdium na UKF v Nitre sa môže
uchádzač prihlásiť vyplnením prihlášky v písomnej forme a v  elektronickej
forme.

Bližšie informácie na:

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/moznosti-studia

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/vseobecne-informacie-a-terminy

https://www.ff.ukf.sk/prijimacie-konanie/prihlaska-na-studium

BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)

- podanie prihlášky do 31. marca 2018

- prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

- dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)

MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)

- podanie prihlášky do 30. apríla 2018

- prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok

- dĺžka štúdia: 2 roky (externou formou 3 roky)

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2018/2019 (DENNÁ A EXTERNÁ FORMA)

- podanie prihlášky do 31. mája 2018

viac informácií o priebehu doktorandského štúdia nájdete na stránke

https://www.ff.ukf.sk/doktorandske-studium

Témy dizertačných prác 2018/ 2019

Prof. PhDr. Július Fuják, PhD.

Kulturologická reflexia súčasnej nezávislej kultúry a umenia na Slovensku 
(Nekonečné experimentálne iniciatívy a línie).
The Culture Studies Reflections on Contemporary Independent Culture and
Art in Slovakia (Unconventional an Experimental Forms).

Semioticko-kulturologický pohľad na význam, charakter, resp. premeny rôznych podôb tzv. nezávislej kultúry a umenia u nás. Po dohode so školiteľom doktorand môže demonštrovať špecifiká týchto kultúrno-umeleckých modusov na vybratej vzorke aktivít istých komunít, hnutí a skupín zameraných na nekonvenčné formy ich pôsobenia a prejavu v daných oblastiach.

Nitrianska škola v oblasti semioticko-kulturologických štúdií
(Komparácia vývoja v období pred a po roku 1989) 
The Nitra School in the Field of Semiotic-Cultural Studies
(The Comparison of Development in the Periods before 1989 and after).

Účelom práce je zmapovanie a zhodnotenie kulturologickej vetvy v Nitrianskej semiotickej školy a jej jednotlivých predstaviteľov, resp. línií (P. Liba, D. Hajko, V. Šabík, parciálne aj F. Miko, A. Popovič, Ľ. Plesník a i.). Jedným z ťažiskových tém výskumu by mala byť komparácia semioticko-kulturologického myslenia v čase pred zlomovým rokom 1989 a po ňom s presahmi do súčasnosti.

Fenomény simulakra a post-pravdy v súčasnej slovenskej kultúre
The Phenomena of Simulacrum and Post-Truth in Contemporary Slovak Culture.

Tému práce vymedzuje investigatívny prienik do rôznych prejavov prítomnosti a vplyvu princípov simulakra (J. Baudrillard) a tzv. post-truth, resp. post-faktuality a manipulatívnych diskurzívnych praktík, ktoré sú s nimi späté, v rôznych sférach súčasnej kultúry a spoločenského života na Slovensku – (mas)mediálnymi či politickými  reáliami počnúc a oblasťou (mikro)bio moci (M. Foucault) končiac. 

Kulturologická reflexia hudobného diela Mariána Vargu v kontexte spoločenských súradníc 20. a 21. storočia
Cultural Interpretation of Marián Varga´s Music Art in the Context of Social Coordinates in 20th and 21th Century

Základnou intenciou dizertačnej práce by malo byť esteticko-kulturologické zhodnotenie významu hudobnej tvorby jednej z najväčších osobností slovenskej hudobnej kultúry Mariána Vargu (1947 – 2017), a to v súvislostiach presahujúcich úzko muzikologický rámec. Jeho diela a vyhranené postoje zohrávali istú generačne formotvornú úlohu v reáliách tzv. normalizácie počas socializmu a boli istým spôsobom rezistentné aj po roku 1989. Predmetom výskumu by mohla byť aj samotná osobnosť umelca reflektovaná v rôznych dobových výstupoch (knižné práce, filmy a pod.).

Doc. PhDr. Boris Michalík, PhD.

Kultúrny potenciál – kontexty, transformácia
Cultural Potential - Contexts, Transformation

Dizertačná práca rieši najrôznejšie kontexty kultúrneho potenciálu (kultúrneho dedičstva, kultúrnych organizácií, podujatí, kultúrnej infraštruktúry a ľudských zdrojov) v konkrétnom (vybranom) prostredí. Cieľom práce je skúmať (analyzovať) najmä transformačné procesy, ktoré v priestore prebiehajú vplyvom mnohých faktorov (urbanizácia, globalizácia, technizácia, modernizácia, demografické aspekty a pod.), a ich vplyv na kultúru lokality, resp. zmenu spôsobu života.

Kontexty sakrálnej architektúry v Tekove a Honte
The Contexts of Sacral Architecture in Tekov and Hont Region

Dizertačná práca je orientovaná na problematiku sakrálnej architektúry v Tekove a Honte. Zaoberá sa skúmaním jej (etno)kultúrnych a konfesionálnych východísk, historickým významom, súčasným stavom a perspektívami ďalšieho využitia (kultúrny cestovný ruch). Dôležitým aspektom výskumu bude hodnotenie vplyvu sakrálnych stavieb v kontexte hmotnom aj obradovom na kultúru konkrétnej lokality aj širšieho priestoru.

Doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Kultúrne symboly v divadle
Cultural symbols in theatre

Teoretizujúci a interpretačný pohľad na divadlo cez prizmu kultúrnej teatrológie. Kompletizujúce poňatie divadla, ktoré tvorí dôležitý rozmer metaspoločenského komentára. Reflexia jednotlivých tendencií divadla zrkadliť spoločnosť a obrazy o kultúre samej. Interpretačné sondy do súčasnej inscenačnej praxe. Hľadanie a odkrývanie významových symbolických znakov a ich podrobné dešifrovanie. Interpretačné ozrejmovanie prípadov, keď dochádza k rozpoznaniu fungujúcich kultúrnych symbolov v komunikačnom procese a pod.

Vybrané koncepty performativity v súčasnej umeleckej kultúre
The selected concepts performativity in the contemporary art culture

Reflexívne, teoretické uchopenie v súčasnosti hojne pertraktovaného pojmu performatívnosť/performancia v rôznorodých modifikáciách a rozmanitých podobách. Zhrňujúci a systematizujúci pohľad na rozsiahlu oblasť kultúrnej performancie ako aj umeleckej performancie, ich komparácia a možnosti ich všeobecnej aplikácie na najrôznorodejšie javy súčasnej kultúry. Teoretické skúmanie rozmanitého poľa výskytov performancie v kontexte umeleckej kultúry (napríklad presahy performancie do súčasného divadla i tanca atď.).

Rituály a spoločenské drámy vo svetle kultúrnej teatrológie
Rituals and social dramas in the light of cultural theatrology

Teoretická reflexia najsúčasnejších prejavov rituálnosti v súčasnej kultúre a evidovanie rozsiahleho identifikujúceho poľa rozmanitých tzv. spoločenských drám interdisciplinárnou optikou nielen kultúrnej teatrológie. Skúmanie aktuálnej výrazovej akosti, funkcií a rôznych účelových transformácií týchto fenoménov v súčasnej kultúre a nevyhnutnosť ich teoretického uchopenia.

Revitalizácia kultúrnej pamäte v súčasnom divadle
Revitalisation of the cultural memory in the contemporary theatre

Zhrňujúci a mapujúci exkurz do súčasnej divadelnej kultúry. Identifikácia a teoretická reflexia inscenačných poetík i divadelných postupov sprístupňujúcich rozsiahlu tematiku kultúrnej pamäte, detabuizácie tráum z historických udalostí, oživovanie a rekonštrukcia káuz z minulosti na súčasné prehodnotenie, aktuálnu reflexiu par excellence. Interpretačné sondy do vybraných diel súčasnej domácej i európskej divadelnej praxe.

Diverzifikácia nezávislej kultúry na Slovensku (so zameraním na súčasné divadlo a tanec)
Diversification of independent culture in Slovakia (focused on the contemporary theatre and dance)

Globálny i kompletizujúci pohľad na diverzifikovanú sieť nezávislej kultúry na Slovensku najmä po roku 2000. Mapujúca sondáž do dramaturgií jednotlivých nezávislých kultúrnych centier s cieľom zachytenia ojedinelej poetiky súčasného nezávislého divadla a tanca – jeho výrazných predstaviteľov (súčasných osobností choreografov, režisérov a ostatných tvorcov). Sumárne hodnotiace zachytenie pohybu nezávislého divadla a tanca, jeho netradičných modusov vzniku na platforme rozličných kolaborácií, rezidencií, expedícií, koprodukcií, laboratórnych výskumov a pod.

doc. Mgr. Martin Štúr, PhD.

Kultúrny a jazykový dosah vybraného textu v románskom jazyku 
(analýza kultúrne významných pojmových a jazykových štruktúr)

Cultural and Linguistic Impact of the Selected Text in Romance Language.
(An Analysis of Culturally Significant Conceptual and Linguistic Structures)

Sú texty, ktorých dosah na kultúru myslenia a konania, nielen jazykového, je významný, identifikovateľný nielen v jazykovej forme, ale i myslení a konaní. Doktorand si vyberie text alebo skupinu textov a na základe analýzy jazykových foriem, spojení, asociácií a vzorcov hľadá dosah v jazyku textu a ak je to možné, i v iných jazykoch, prednostne v slovenčine. Zároveň identifikuje analyzovateľný kultúrny dopad textu v podobe jeho dopadov v oblasti kultúry myslenia, umenia, literatúry, kanonizovaných vyjadrovacích foriem, ako i prístupov ku svetu a významným kultúrnym fenoménom. Hľadá súvislosti jazykových a kultúrnych dopadov textu alebo skupiny textov. Príkladom môžu byť diela Danteho, Cervantesa, Descarta, Pascala, Voltaira, Claudela, Unamuna, Eca, no i tie, ktoré ovplyvnili tak románske ako slovenskú kultúru v preklade, ako napr. texty Shakespeara alebo Dostojevského.

- posledný júnový a prvý júlový týždeň 2018 – konanie prijímacích skúšok

- dĺžka štúdia: 3 roky (externou formou 4 roky)

RIGORÓZNE POKRAČOVANIE ŠTÚDIA

viac informácií o priebehu rigorózneho pokračovania štúdia nájdete na stránke
 
https://www.ff.ukf.sk/rigorozne-konanie/dolezite-informacie

Témy rigoróznych prác 2017/18

prof. PhDr. Július Fuják, PhD.

Príbehy Nitrianskej školy (estetiky, semiotiky a kulturológie) v  21. storočí

Kulturologická reflexia nezávislej kultúry a umenia vybraného slovenského mesta (resp. lokality) po roku 1989

Osobitosť hudobnej tvorby Mariána Vargu v polyštýlových kontextoch a súvislostiach

doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Pluralita kultúrnych hodnôt súčasného divadla

Intervencie vo verejnom priestore ako performatívna akcia

Významové dosahy rezidenčných pobytov umelcov v nezávislých kultúrnych centrách  

Mgr. Erika Moravčíková, PhD.

Hypersexualita detí v mediálnom priemysle

Obraz internetovej subkultúry "Nerd" (na príklade seriálov IT Crowd, The Big Bang Theory)

Mgr. Jozef Palitefka, PhD.

Udalosti v súčasnej Európe v kontexte diela Oswalda Spenglera

Gustave Le Bon a jeho teória masovej spoločnosti

Mgr. Katarína Gabašová, PhD.

Hypernarcizmus ako metafora súčasnosti

Fenomén hľadania spirituality a nová religiozita v post-sekulárnej ére

Marc Augé: Ne-miesta kultúry - kulturologická reflexia

Mgr. Veronika Moravčíková, PhD.

Identita a značka Slovenska v prostredí interkultúrnej komunikácie

Východiská mediálnych zákonov v podmienkach Slovenskej republiky

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.

Nomádstvo ako súčasný životný štýl

Obrazy ženstva vo vybranej mytológii

Prijatie a nástup na štúdium je bez prijímacích skúšok (Bc. a Mgr. štúdium) - doktorandské štúdium je s prijímacími skúškami.

 


 

PRIEBEH A UKONČENIE ŠTÚDIA

Počas štúdia študent absolvuje disciplíny povinné a povinne voliteľné, za ktoré získava určitý počet kreditov.
Povinné disciplíny musí študent úspešne absolvovať všetky a z povinne voliteľných si vyberá tak, aby získal predpísaný počet kreditov.
Počas bakalárskeho štúdia musí študent získať spolu minimálne 180 kreditov (30 kreditov za semester) a počas magisterského 120 kreditov.
Bakalárske i magisterské štúdium sa končí štátnou skúškou a obhajobou bakalárskej, resp. diplomovej práce.


 

ODBORNÁ PRAX

Odborná prax študentov kulturológie sa koná povinne v Bc. i Mgr. stupni štúdia. 
Hlavnou metodičkou praxe je Mgr. Erika Moravčíková, PhD., ktorá schvaľuje a zapisuje jednotlivé výkazy o praxi.
Prax prebieha vo vybranej kultúrnej inštitúcii, ktorú vopred schvaľuje metodička katedry. Študent je povinný nahlásiť vybranú konkrétnu inštitúciu odbornej praxe a konzultovať jej primeranú náplň/ rozsah s metodičkou katedry. Výkazy o praxi opätovne zapisuje a schvaľuje metodička katedry, na základe čoho sa rozhodne udeliť/ neudeliť študentovi kredit za absolvovanie praxe.

 

PrílohaVeľkosť
Odborná prax.doc31 KB
koncepcia praxe.doc41 KB

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019