Charakteristika:

Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.je kulturologičkou a internou pracovníčkou Katedry kulturológie.  Ukončila bakalárske a magisterské štúdium na Katedre manažmentu kultúry a turizmu FF UKF v Nitre (2011). Pokračovala v internom doktorandskom štúdiu, ktoré absolvovala na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre (2012-2015). Témou jej dizertačnej práce bola Internacionalizácia a multikultúrnosť (pod vedením prof. PhDr. DalimíraHajka, DrSc.).

Odborne reflektuje témy ako Kultúrny systém a jeho dynamika, kultúrna identita a jej premeny v postmodernej dobe, interkultúrne a transkultúrne procesy a revitalizácia kultúrnych tradícií (environmentálny, sociálny, ekonomický a duchovný rozmer týchto tendencií vrátane fenoménu revitalizácie rituálov a ženskej spirituality). Venuje sa tiež ukrajinskej kultúres osobitným zameraním na ukrajinské kozáctvo. V nadväznosti na predošlé štúdiá tiež reflektuje aktuálne otázky kultúrneho manažmentu a marketingu a kontexty kultúry a cestovného ruchu.

Pravidelne sa zúčastňuje domácich a zahraničných vedeckých podujatí a výskumných projektov (UGA, VEGA) a výskumných mobilít.

Je autorkou viacerých vedeckých textov a štúdií:

-autorka monografie „Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií“ (2017)

– autorka kapitoly ‚TheRevitalizationofCulturalTraditions : A New Vector in ShapingContemporaryCultural Identity‚ v kolektívnej monografii ‚Culture in TransitionCountries‘(2018)

– spoluautorka monografie „Reflexia tela a telesnosti v kontexte súčasného umenia a digitálnych médií“ (2018)

-spoluautorka monografie „Nástroje hodnotenia vybraných kompetencií učiteľa“ (2017)

-spoluautorka vysokoškolskej učebnice„Rozvíjanie interkultúrnych kompetencií“ (2017)

-autorka kapitoly „Ritualizácia ako prostriedok utvárania kolektívneho obrazu smrti“ v kolektívnej monografii„(De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze“ (2016)

-autorka kapitoly „Mystická smrť v tradícii ukrajinského kozáctva“ v kolektívnej monografii „K problému univerzálnosti a aktuálnosti fenoménu mystickej smrti“ (2013)

– autorka vedeckých štúdií uverejnených v databázach SCOPUS a Web ofScience‚Culture and Identity Dynamics in theProcessofTransculturation‚, Albena 2015; ‚CulturalTraditionsRevisalisation and itsContexts‚, Albena, 2014;

(podrobnejší popis viď v prílohe k publikačnej činnosti)

Projektová činnosť

Spoluriešiteľka grantovej úlohy VEGA

1/0410/14 „(De)tabuizácia smrti v súčasnej kultúre

Spoluriešiteľka grantovej úlohy VEGA

1/0062/12Fenomén „mystickej smrti“

Riešiteľka UGA 2018

Konvergenčné a divergenčné aspekty revitalizácie ženskej spirituality v slovanskom kultúrnom areáli

RiešiteľkaUGA 2017 „Revitalizácia rituálov v kontexte súčasnej „renesancie“ ženskej spirituality (so zameraním na slovanský astredoeurópsky kultúrny areál)

RiešiteľkaUGA 2016

Kultúrna internacionalizácia a jej význam v transkultúrnych procesoch

RiešiteľkaUGA 2015

Internacionalizácia a multikulturalita v kontexte formovania súčasných individuálnych a kolektívnych identít

Mobility a výskumné pobyty

ČESKO (21.10.201827.10.2018)Erasmus+ stafftrainingna Katedre Sociologie Univerzity Hradec Králové

UKRAJINA (11.5. 2018 –19.05.2018)krátkodobý výskumný pobyt na Katedre histórie a teórie kultúry,

Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove v rámci riešenia grantovej úlohy UGA 2018

RAKÚSKO (09.10.2017 – 13.10.2017)Erasmus+ stafftraining na Universityof Salzburg, TheFacultyofCultural and SocialSciences, The Department ofSlavonicStudies

UKRAJINA (15.05.2017 – 20.05.2017)krátkodobý výskumný pobyt na Katedre histórie a teórie

kultúry, Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvovev rámci riešenia grantovej úlohy UGA 2017

ČESKO (24.10. 2016 –28.10. 2016) Erasmus+ stafftraining naKatedre filozofie, Technickej univerzite v Liberci

ČESKO (20.09.2016 – 22.09.2016) krátkodobý výskumný pobyt naKarlovej univerzite v Prahe v rámci riešenia grantovej úlohy UGA 2016

ČESKO (19.07.2014 – 18.08.2014) Letná škola slovanských štúdií v Olomouci

ÍRSKO (07.07. 2014 – 10.07.2014) Letná škola v Dubline na tému ‚GlobalCitizenshipEducation in the Post-2015 agenda

UKRAJINA (24.06. 2013 – 20.07. 2013)mesačný výskumný pobyt na Odese (Ukrajina) zameraný na revitalizáciu tradície ukrajinského kozáctva

SLOVENSKO (2010-2011) vedenie terénneho výskum pre Katedru manažmentu kultúry a turizmu (výskum venujúci sa tradičnej strave v obci Nové Sady)

Ocenenia

– Cena rektora UKF v Nitre za medzinárodne akceptovanú publikačnú činnosť, 2018

– štipendium pre realizáciu výskumného pobytu v rámci projektu „Hodnotenie kvality výskumu na UKF v Nitre“ financovaného z eurofondov, 2013

-Cena dekana FF UKF v Nitre za vynikajúce výsledky v štúdiu na vysokej škole, aktívnu vedeckovýskumnú a odbornú činnosť počas štúdia, 2011

Odborné zameranie

kultúrny systém a jeho dynamika, kultúrna identita a jej premeny v postmodernej dobe, interkultúrne a transkultúrne procesy, revitalizácia kultúrnych tradícií,ukrajinská kultúra(ukrajinské kozáctvo), kultúrna manažment a marketing

Aktuálna pedagogická činnosť:

Sociológia kultúry (prednáška), Sociológia umenia(prednáška), Kultúrna a sociálna antropológia (prednáška + seminár), Regionálna kultúra a kultúrne dedičstvo (prednáška), Permakultúra (prednáška), Kultúrna pedagogika (prednáška), Seminár k bakalárskej práci, Systematická kulturológie I. (seminár), Systematická kulturológie II. (seminár), Kultúra a globalizácia (seminár)