Charakteristika:

V rokoch 1994 – 2000  štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre – aprobácia

filozofia – história, ukončená v máji 2000 štátnou skúškou a obhajobou diplomovej práce na tému „Poňatie času  u sv. Augustína a M. Heideggera“.

V akademickom roku 1998/1999 ročný študijný pobyt v Inštitúte filozofie Jagellovskej univerzity v Krakove.

V roku 2003  ukončený študijný program politológia na Filozofickej fakulte UKF v Nitre.

V roku 2011 ukončené doktorandské štúdium v odbore 3. 1. 2. Kulturológia obhajobou dizertačnej práce na tému „Analýza civilizačných stretov v koncepciách F. Fukuyamu a S. P. Huntongtona“.

Momentálne je spoluriešiteľom viacerých projektov: Charakter a vývoj nezávislej kultúry a umenia na Slovensku po roku 1989 (VEGA), Kultúrny produkt regionálneho múzea v kontexte objektívnej spoločenskej potreby: Život v totalite v rokoch 1939 – 1945 (APVV) a Internacionalizácia procesu vzdelávania a akademického prostredia na UKF v Nitre (Rozvojový projekt).

Odborné zameranie:

Profiluje sa v oblasti reflexie filozoficko-politologických fenoménov v kontexte súčasných „civilizačných“ stretov s akcentom na konceptualizáciu krízy kultúry. Venuje sa aj problematike globalizácie kultúry, filozofii dejín, dejinám filozofie a kultúrnym dejinám na Slovensku.  

Aktuálna pedagogická činnosť:

Antická filozofia, Stredoveká a renesančná filozofia, Novoveká filozofia, Filozofia 19. a 20. storočia, Filozofia dejín, Filozofický obraz sveta, Všeobecné dejiny Slovenska, Kultúrne dejiny Slovenska I., Kultúrne dejiny Slovenska II., Dejiny ľudskej civilizácie I., Dejiny ľudskej civilizácie II., Kultúra a svetové náboženstvá, Huntingtonova teória civilizácie