Charakteristika:

V roku 2016 absolvoval štúdium na Katedre filmovej a televíznej réžie a scenáristiky Akadémie umení v Banskej Bystrici. Od septembra 2017 pôsobí na Katedre kulturológie FF UKF ako interný doktorand. Je spoluzakladateľom kníhkupectva Artforum v Banskej Bystrici. Popri vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti sa venuje filmovej dokumentárnej tvorbe.

Téma dizertačnej práce: „Nezávislé kultúrne centrá na Slovensku po roku 2000“

Odborné zameranie:

Vo svojej vedecko-výskumnej činnosti sa venuje téme nezávislej kultúry na Slovensku. Skúma politicko-spoločenské aspekty, ktoré podmienili vznik nezávislej kultúrnej scény na Slovensku a snaží sa o jej ucelené zmapovanie.

Pedagogická činnosť:

Dejiny umeleckej kultúry – film, Nezávislá kultúra a umenie na Slovensku, Filmová tvorba a recepcia