Charakteristika:

V roku 2008 ukončila štúdium filológie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre ako Erasmus študentka a v súčasnosti pôsobí ako interná doktorandka na katedre Kultorológie na FF UKF.

Téma dizertačnej práce: Vplyv modernistického myslenia autorov ako Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset a Octavio Paz na reflexiu problémov dnešnej kultúry v chápaní  feminizmu, slobody a smrti.

Odborné zameranie:


Vo svojej vedecko- výskumnej činnosti sa orientuje na vplyv modernistickej filozofie a kultúry v oblasti umenia a literatúry. Zameriava sa na to, ako sa táto problematika odráža v každodennom svete so zreteľom na najbežnejšie spoločenské problémy ako aj feminizmus, kultúrnu segregáciu a rasizmus.

Pedagogická cinnost:

Bilingválna Kultúra etnik II-Romovia, Španielsky jazyk pre vysokoškolských študentov.