Charakteristika:

V akademickom roku 2019/2020 absolvovala magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v  študijnom programe kulturológia. Od septembra 2021 je internou  doktorandkou na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre.

Téma dizertačnej práce: Kultúrne symboly v divadle

Odborné zameranie:

Stránka sa aktualizuje.

Pedagogická činnosť:

Semiotika kultúry a umenia (seminár)