Charakteristika:

V roku 2018 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UKF v študijnom odbore kulturológia. Od septembra 2018 je internou doktorandkou na Katedre kulturológie FF UKF.

Téma dizertačnej práce: Fenomény simulakra a post-pravdy v súčasnej slovenskej kultúre

Odborné zameranie:

Vo svojej vedecko- výskumnej činnosti sa orientuje na oblasť nových médií a kyberkultúry. V súvislosti s týmto zameraním sa venuje analýze prejavov post-faktickej doby a jej vplyvu na kultúrny dialóg, systém myslenia a intelektuálnu integritu Slovákov.

Pedagogická činnosť:

Semiotika kultúry a umenia, Subkultúry v kulturologickej reflexii, Grafický dizajn, Fotografia