Charakteristika:

V roku 2019 absolvovala magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UKF v Nitre v študijnom programe kulturológia. Od septembra 2020 je internou doktorandkou na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre.

Téma dizertačnej práce: Tradičná kultúra ako inšpiračný zdroj súčasných spoločensko-kultúrnych aktivít (na príklade vidieckeho prostredia).

Odborné zameranie:

Stránka sa aktualizuje.

Pedagogická činnosť:

Semiotika kultúry a umenia (seminár), Kultúrna diplomacia.