Most sebapoznania – most diverzity – most interkultúrnej spolupráce

Dňa 9.12. 2021 sa na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre uskutočnil projekt Most sebapoznania, ktorý pripravili študenti 2. ročníka bakalárskeho štúdia (Paulína Grolmusová, Diana Petríková a Matej Medo) v spolupráci s prvým ročníkom bakalárskeho štúdia pod vedením Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD. V súvislosti s aktuálnou pandemickou situáciou projekt prebehol formou online prezentácie videa a následnej online diskusie. Podujatie sa pripravovalo počas zimného semestra 2021/2022 v rámci predmetov Projektový manažment a Kultúrna pedagogika, ktoré viedla Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. 

Okrem rozvíjania kompetencií v oblasti manažmentu projektov došlo k aktívnemu rozvíjaniu ďalších kompetencií našich študentov. Otvorili sa veľmi dôležité témy kulturologického diskurzu a bežnej sociokultúrnej praxe – téma identity, autenticity, sebalásky, schopnosť a pripravenosť prijať seba samého so svojimi špecifikami a iné. Tieto témy rezonovali celým podujatím a boli stvárnené a reflektované prostredníctvom kultúrno-pedagogického programu (interaktívnych hier), umeleckej performancie a diskusie študentov s pozvanými hosťami. Študenti predstavili samých seba ako jednotlivcov, ktorí sú rozmanití, tvoriví, reflexívni, umeleckí, a ktorí o týchto témach denne uvažujú a „žijú“ ich. Ukázali publiku vlastnú autentickosť sebavyjadrenia, otvorenosť a zraniteľnosť, schopnosť túto tému a svoje pohľady na ňu zdieľať s publikom.

Podujatie si je možné pozrieť na platforme youtube a v popise si stiahnuť bulletin k projektu, oboznámiť sa so zámerom projektu, jeho autormi, hlavnými aktérmi, prečítať si text prezentovanej slam poetry či bližšie sa oboznámiť s metodologickými a didaktickými prístupmi v rámci kultúrnej pedagogiky. Cieľom podujatia bolo tiež zdôrazniť význam kultúrnej pedagogiky pre kulturologickú prax, ktorá má schopnosť a potenciál iniciovať mnohé zmeny v ideologických, axiologických, normatívnych a sebareflexívnych vzťahoch v lokálnych a regionálnych komunitách a spoločnosti. Projekt bol jedinečný aj vďaka zahraničnej spolupráci s Katedrou teórie a histórie kultúry Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove a Vedeckou spoločnosťou mladých kulturológov GILEYA Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove. Naši ukrajinskí kolegovia a partneri zareagovali na tvorivú výzvu na zadanú tému a študenti si pripravili veľmi zaujímavé a podnetné video akcentujúce význam sebapoznania a sebaprijatia, a tiež poukazujúce na umenie ako nástroj ich rozvoja. Autormi videa boli študenti: Dina Rostotska, Anastasiya Galimova, Yurii Afanasiev, Markiyan Ivanytskyi, Vlad Miroshnichenko, Tamila Koval, Anastasiia Pronchuk, Karolina Mulyak.   

Po premietnutí oboch videí nasledovala online diskusia, ktorú moderovala a tlmočila Mgr. Kristína Jakubovská, PhD. pre obe zúčastnené strany. Diskusia trvala takmer dve hodiny a okrem otázok týkajúcich sa procesu prípravy projektov sa riešila téma kultúrnej identity z pohľadu mladej generácie, jej dynamika, multiplikovanosť, fragmentárnosť a sila identifikačných väzieb. Diskusie sa zúčastnili významní predstavitelia oboch katedier. Za Katedru kulturológie to bol vedúci katedry Mgr. Jozef Palitefka, PhD., doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD. a Mgr. Erika Moravčíková, PhD. Za Katedru teórie a histórie kultúry sa podujatia zúčastnila vedúca katedry prof. Maria Aľčuk, PhD. a prodekanka Filozofickej fakulty Univerzity Ivana Franka vo Ľvove doc. Tetiana Vlasevyč, PhD. Na diskusii participovali študentky Katedry teórie a histórie kultúry a predstaviteľky Vedeckej spoločnosti mladých kulturológov GILEYA FF Univerzity Ivana Franka vo Ľvove.

Spolupráca medzi našimi katedrami sa realizuje už od roku 2017, kedy bola podpísaná rámcová dohoda o vzájomnej spolupráci katedier po návšteve Mgr. Kristíny Jakubovskej, PhD. na Univerzite Ivana Franka vo Ľvove. Doposiaľ sme spolupracovali v publikačnej a projektovej oblasti. V roku 2018 sa v rámci projektu Erasmus+ KA107 zrealizovali 4 mobility pedagógov (3 z nich boli incomingové) a 6 mobilít študentov (2 outgoingové a 4 incomingové). Zvyšné 3 plánované mobility ukrajinských študentov sa nezrealizovali v súvislosti s pandémiou COVID-19. Veríme, že táto zahraničná spolupráca sa bude naďalej rozvíjať a obohacovať obe katedry prostredníctvom transferu know-how a priestoru pre tvorbu a realizáciu sa. V roku 2022 plánujeme spoluprácu v oblasti vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti.  

Link pre zhliadnutie projektu Most sebapoznania:

Link na bulletin:

https://drive.google.com/file/d/1dMif5ThtrBh97oHkaoTAjP5OmntE3bUu/view

autor: Mgr. Kristína Jakubovská, PhD.

Zanechajte komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *