Browsing articles in "Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie"
Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie
Názov:

Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie

Autor: KUDLAČÁKOVÁ, Veronika
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 136 s.
ISBN: ISBN: 978-80-558-0785-0
PDF:

Popis:

Monografia poskytuje teoretické poznatky z oblasti kultúrnej diplomacie a pridružených pojmov o oblastiach kultúrnej diplomacie a podmienkach jej realizácie v praxi v špecifických podmienkach Slovenskej republiky. Zároveň predstavuje pokus o zovšeobecnenie postupov, stratégií a koncepcií pri realizácii kultúrnej diplomacie a jej aktivít v kontexte Slovenskej republiky. Prínosom monografie je ucelené a komplexné spracovanie problematiky, ktoré môže byť využité v rámci ďalšieho výskumu, prípadne ako podklad pre študijné využitie napríklad v rámci štúdia kulturológie. V neposlednom rade môže práca poslúžiť pre rezorty na jednotlivých ministerstvách ako cenný zdroj informácií a komplexného pohľadu na problematiku kultúrnej diplomacie.

KUDLAČÁKOVÁ, Veronika: Vybrané kapitoly z kultúrnej diplomacie. Nitra : Katedra kulturológie FF UKF v Nitre 2015, 136 s. ISBN 978 – 80-558-0785-0.

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019