Browsing articles in "Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky"
Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky
Názov:

Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky a estetiky

Autor: FUJÁK, Július (ed.)
Typ: Zborník/Kolektívna monografia
Vydanie: 1. vydanie
Ďalšie: Nitra: Katedra kulturológie Filozofickej fakulty UKF, 2010, 176 s.
ISBN: 978-80-8094-693-7
PDF:

Popis:

Desať odborných štúdií a textov zborníka spája tematické zameranie na Otáz(ni)ky hudobnej semiotiky. Tak znel aj názov česko-slovenského vedeckého sympózia, ktoré sa uskutočnilo 15. októbra 2009 na pôde Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde odborníci z rôznych oblastí pertraktovali problematiku sporných miest semiotiky a estetiky hudby, ako aj ich výučby na našich humanitných vysokých školách. Uvedené podujatie bolo venované nedožitým 70. narodeninám významného slovenského muzikológa a semiotika Petra Faltina (1939 – 1981), ktorého širokospektrálne dielo dodnes podnecuje hĺbkou inovatívneho myslenia nielen v hudobnej semiotike, ale i v hudobnej historiografii a interpretačno-teoretickej analýze.

Zoradenie textov v zborníku, do ktorého okrem účastníkov podujatia prispeli aj externí spolupracovníci (J. Doubravová, J. Cseres, V. Franta), zohľadňuje pôvodné zameranie sympózia na:

1. problémové okruhy hudobnej semiotiky a estetiky hudby v súčasnosti – Július Fujak (Katedra kulturológie Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra), Jarmila Doubravová (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Západočeské univerzity, Plzeň), Vladimír Fulka (Ústav hudobnej vedy SAV, Bratislava), Vladimír Franta  (Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno);

2. priemet filozoficko-estetických koncepcií obdobia tzv. postmoderny do hudobnej semiotiky a estetiky – Zuzana Martináková (Katedra kompozície a dirigovania, Fakulta múzických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici), Jozef Cseres (Katedra estetiky, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave), Klement Mitterpach (Katedra filozofie, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra), Valér Miko (Bratislava);

3. hudobné, resp. súčasné hudobno-intermediálne umenie a akosť jeho vedeckej/semiotickej reflexie na vysokých školách – Michal Rataj (Katedra skladby, Hudební a taneční fakulta Akademie múzických umění, Praha; Producentské centrum, Český rozhlas), Mária Žilíková-Mandáková (Katedra kulturológie Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra).

V prvom a druhom celku sú úvodné texty určené skôr pre I. stupeň a ďalšie pre II. stupeň vysokoškolského štúdia (všetky však predpokladajú u študentov základné znalosti z predmetov semiotika, resp. semiotika kultúry).

Predkladané štúdie a úvahy ponúkajú vo svojej kompaktnosti a komplementarite alternatívne prístupy k esteticko-semiotickej reflexii hudobnej semiózy v opozícii voči niektorým pretrvávajúcim rigidným metódam v hudobnej semiotike na vysokých školách u nás. Nejde o didaktickú metodickú príručku, ale o odbornú, de facto kolektívnu monografiu určenú pedagógom a študentom – akcentujúc esteticko-pragmatický rozmer výkladu problematiky so zameraním na rozvoj ich samostatného a tvorivého myslenia –, ako aj každému, komu sa v súvislosti s jeho spolu-bytím s hudbou vynárajú rôzne otáz(ni)ky...

Zborník bol realizovaný ako výstup vedeckovýskumného projektu KEGA 3/6468/08 Inovácia výučby hudobnej semiotiky na vysokých školách (na I. a II. stupni vysokoškolského štúdia).

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019