Browsing articles in "Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií"
Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií
Názov:

Od multikultúrnosti a internacionalizácie k revitalizácii tradícií

Autor: JAKUBOVSKÁ, Kristína
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: František Šalé - nakladatelství Albert, 2017, 156 s.
ISBN: 978-80-7326-275-4
PDF:

Popis:

Výňatky z recenzných posudkov:
„Autorka predložila široko koncipovanú monografiu, ktorá nastoľuje skutočne nezvyčajne veľké množstvo problémov a možných odpovedí na ne. (...) Zásluhou a prínosom autorky je to, že nezostala iba na úrovni abstraktnej teoretickej reflexie relevantných otázok, ale konkretizovala svoje úvahy o danom probléme či problémoch situovaním témy do vzťahu odstredivosti a dostredivosti kultúrneho systému a formovania kultúrnych identít v dvadsiatom prvom storočí...“
Prof. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.

„Monografia sa zameriava nielen na sumarizovanie známych poznatkov publikovaných v odbornej spisbe, ale prináša i množstvo nových a originálnych faktov a zistení. Autorka prispieva aj k rozvoju kulturologickej teórie tým, že rekonštruuje pojmoslovie a do istej miery ho i remodeluje ako príspevok do aktuálneho kulturologického diskurzu. (...) Zvlášť pozoruhodná je i skutočnosť, že prinajmenšom v kontexte slovenskej kulturologickej spisby nie je príliš veľa prác venujúcich sa problematike presahov internacionalizácie a multikultúrnosti – práca teda svojím spôsobom zapĺňa ono príslovečné „biele miesto“.
Prof. PhDr. Viera Gažová, CSc.

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019