Browsing articles in "K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku "
K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku
Názov:

K dejinám cyrilskej písomnej kultúry na Slovensku

Autor: ŽEŇUCH, Peter
Typ: monografia
Vydanie: prvé
Ďalšie: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2015, 176 s.
ISBN: 978-80-558-0740-9
PDF:

Popis:

Výskum slovenského jazyka a kultúry vo vzťahoch k iným slovanským i neslovanským jazykom a kultúram tvorí neoddeliteľnú súčasť komplexného interdisciplinárneho výskumu. V monografii autor predstavuje kultúrne diskurzy byzantsko-slovanského a latinského konfesionálneho prostredia, ktoré ovplyvňovali cyrilskú písomnú tradíciu na Slovensku. Zameriava sa predovšetkým na jazykovo-historickú a kulturologickú interpretáciu prameňov, ktoré sú späté s tradíciou cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku i v širšom karpatskom priestore. Ponúka systematizujúci obraz vzťahov religióznej kultúry v stredoeurópskom priestore, na priesečníku konfesionálnych vplyvov medzi slovanským Východom a slovanským Západom v centrálnej časti Európy. Jednotlivé výklady sumarizujú dlhoročnú vedeckovýskumnu prácu autora zameranú na poznávanie a uplatňovanie cyrilských písomností na Slovensku v kontexte úvah o kontinuite a diskontinuite cyrilo-metodského dedičstva.

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019