Charakteristika:

V roku 2016 absolvovala štúdium na Filozofickej fakulte UKF v študijnom odbore kulturológia. Od septembra 2016 je internou doktorandkou na Katedre kulturológie FF UKF. Popri štúdiu pôsobila ako členka Študentského divadla VYDI pri UKF v Nitre – autorské inscenácie: Peter a Lucia- Rozhodnutie pre zajtrajšok; Človek – stroj; Pravidlá hry.

Téma dizertačnej práce: Akosť nosných pojmov rodových štúdií v súčasnosti (v komparácii kulturologických diskurzov u nás a v zahraničí).

Odborné zameranie:

Mgr. Lucia Valková svoju vedecko-výskumnú činnosť orientuje na témy týkajúce sa genderu, genderovej identity, sexuálnych menšín a feminizmu. V súvislosti so zameraním sa zaoberá postmodernými a semiotickými koncepciami a mediálnou prezentáciou gendera. V nasledujúcom období sa plánuje zameriavať na fenomén queer z rôznych náhľadov. Z dlhodobého hľadiska sa venuje tematike rodiny, jej transformáciám vplyvom zmien v rodových/genderových rolách.

Pedagogická činnosť:

Semiotika kultúry a umenia (seminár), Postmoderna v spoločenskom živote a v súčasnom umení (seminár), Bilingválna kultúra etník IV. (maďarská), Rodové štúdiá