Charakteristika:

V roku 2015 absolvoval štúdium na Filozofickej fakulte UKF v študijnom odbore kulturológia.
Od septembra 2015 je interným doktorandom na Katedre kulturológie FF UKF.Popri vysokoškolskom štúdiu pôsobí v Študentskom divadle VYDI pri UKF v Nitre – inscenácie: Politická Odysea, Rybička. Vo svojom štúdiu sa  venuje transkulturalite a intermedialite v divadelnej tvorbe.

Téma dizertačnej práce: „Transkultúrne dimenzie súčasného divadla“

Pedagogická činnosť:

Kapitoly zo slovenského výtvarného umenia, Kultúrne regióny Slovenska (seminár)