Browsing articles in "Erasmus+"

MEDZINÁRODNÝ VIŠGRÁCKY FOND 2018

Dovoľujeme si dať Vám do pozornosti možnosti štipendií pre študentov cez IVF – International Visegrad Fund (Medzinárodný vyšehradský fond).IVF umožňuje prostredníctvom poskytovaných štipendií magisterské a post-magisterské (doktorandské alebo post-doktoradské) štúdium alebo výskum na VŠ inštitúciách v regióne V4, rovnako ako v krajinách západného Balkánu a Východného partnerstva. Oprávnenými žiadateľmi sú študenti z Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Žiadatelia z krajín V4 môžu požiadať o 1- až 2 semestrálny pobyt na vysokoškolskej inštitúcii v krajine V4 („Intra-Visegrad scheme“), a v krajine západného Balkánu a Východného partnerstva („Outgoing scheme“). Program IVF nie je vhodný pre realizáciu štúdia v rámci spoločného študijného programu typu double alebo joint degree. Viac informácií o štipendiách IVF (vrátane aktuálnych uzávierok, výšky štipendia a pod.) možno nájsť na: http://visegradfund.org/home/.

ERASMUS + mobility pre akademický rok 2018/2019

Oznamujeme študentom a pracovníkom UKF v Nitre, že prihlasovanie sa na Erasmus+ študijný pobyt, stáž, prednáškový pobyt alebo školenie pre akad. rok 2018/2019 bude prebiehať v stanovených termínoch: od 05.03. 2018 do 05.04. 2018 a to online cez aplikáciu StudyAbroad: www.studyabroad.sk.

Do stanoveného termínu musí uchádzač z fakulty odoslať prihlášku a ostatné požadované dokumenty cez aplikáciu StudyAbroad, následne podklady vytlačiť, podpísať a priniesť na výberové konanie katedry. Katedra pošle podklady spolu so zápisnicou z výberu fakultnému koordinátorovi a ten po kontrole na Rektorát UKF v Nitre (Referát pre mobility a medzinárodné vzťahy, kontaktná osoba: Mgr. T. Paňková).
Termín katedrového výberového konania: 5.4. 2018 /prípadne upresníme/.
Manuály sú k dispozícii po prihlásení do aplikácie StudyAbroad a sú zverejnené aj na webovskej stránke UKF https://www.ukf.sk/medzinarodne-vztahy-ukf/erazmus u jednotlivých kategórií mobilít.

Zoznam Erasmus+ dohôd na AR 2018/2019, formulár Erasmus+ bilaterálnej dohody a zoznam všetkých Erasmus+ koordinátorov UKF nájdete na:  https://www.ukf.sk/medzinarodne-vztahy-ukf/erazmus/erasmus-bilaterarne-dohody

Všetky informácie, pokyny, tlačivá k mobilitám Erasmus+ pre AR 2018/2019 budú zverejnené na web stránke UKF: https://www.ukf.sk/medzinarodne-vztahy-ukf/erazmus (pod príslušnými kategóriami Erasmus+ mobilít).
Ďalšie informácie o programe Erasmus+ možno nájsť aj na stránke SAAIC – Národnej agentúry pre program Erasmus+: www.erasmusplus.sk alebo stránke Výkonnej agentúry v Bruseli (EACEA): http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en.
Akékoľvek otázky môžete konzultovať s katedrovou koordinátorkou pre
program Erasmus+ / Mgr. K. Gabašovou PhD., kontakt: kgabasova@ukf.sk.

PrílohaVeľkosť
Erasmus+ dohody_18_19_na web.xls224.5 KB
Informacie_pre_stud_staz_Erasmus+_KA103_2018.pdf509.87 KB
Informacie_pre_stud_stud_pobyt_Erasmus+_KA103_2018.pdf454.53 KB
Sadzby_grantov_pre_VS_zamestnancov_studentov_v_programe_ERASMUS_2018.pdf553.53 KB
Manuál k Studyabroad pre študentov.pdf188.28 KB

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019