Browsing articles in "Charakteristika"

CHARAKTERISTIKA KATEDRY

Katedra kulturológie FF UKF v Nitre vznikla v roku 1999. O presadenie sa tohto študijného odboru na Filozofickej fakulte sa významným spôsobom zaslúžil prof. PhDr. Peter Liba, DrSc. – literárny vedec, emeritný rektor UKF v Nitre, ktorý v rokoch 1999 – 2004 pôsobil na poste vedúceho tejto katedry.

Historik, spisovateľ literatúry faktu a básnik prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt. D. rozvíjal túto katedru v rokoch 2004 – 2012. Ako vedúci katedry prispel k jej akčnejšiemu pozdvihnutiu a zviditeľneniu v rámci celej UKF v Nitre.

V roku 2013 sa stal vedúcim katedry doc. Mgr. Miroslav Ballay, PhD.

Katedra od svojho vzniku prešla dôležitým procesom etablovania. Dnes je progresívnou katedrou v rámci celej fakulty s mimoriadne tvorivou klímou, bohatými akciami a pestrým študijným programom.

Charakterizuje ju:

- pomerne široký diapazón oblastí výskumných záujmov a priorít jednotlivých pracovníkov katedry v rozmanitej spolupráci s vedeckými pracoviskami a inštitúciami doma i v zahraničí, a  taktiež participácia (externá) na vedeckých projektoch mimo UKF v Nitre;

 - štandardne stabilné odborné zaštítenie a garancia úrovne pedagogických aktivít so zreteľne vysokým počtom rôznorodých edukačných, vedeckých podujatí pre študentov (semináre, exkurzie, prednášky, workshopy atď.);

 - vysoko nadpriemerný rozsah umeleckých, umelecko-vzdelávacích a propagačných aktivít pedagogických pracovníkov katedry – ponúkajúci študentom bezprostredne živý dotyk s praktickou sférou umeleckej kultúry;

 - rozsiahla publikačná činnosť niektorých pracovníkov katedry s vysoko rešpektovaným kreditom a adekvátnym citačným dosahom najmä v domácom kontexte;

 - širší rádius aktivít pracovníkov v celoštátnom rozmere i v evidovaných zahraničných kontextoch;

 - rozmanitosť a pestrosť škály študijného programu v kontrapunktickom prepojení s rozsiahlymi formami rozvíjaných aktivít v rovine praktickej realizácie a profilácie.

Kulturológia je perspektívne rozvíjajúcou sa a syntetizujúcou humanitnou vedou. Zahŕňa dejiny a teóriu kultúry v najširších súvislostiach, kultúrnu antropológiu, ako aj umenovedné, historické, sociologické, filozofické aspekty kultúry. V súčasnej spoločnosti predstavuje kultúra najdynamickejšie sa vyvíjajúcu, ale zároveň najkrehkejšiu sféru života. Osobitne, tzv. živá kultúra, si vyžaduje sústavnú pozornosť z pohľadu interdisciplinárnych diskurzov jednotlivých humanitných vied, aj preto sa v jej edukačnom programe kladie dôraz aj na praxeológiu.

Od roku 2005 pri Katedre kulturológie pracuje Kulturologická spoločnosť, tvorená zo študentov a pedagógov katedry. Jej činnosť je zameraná na rozličné celoslovenské kultúrne akcie a podujatia, ktoré organizujú študenti spolu s pedagógmi, čím sa usilujú teoretické vedomosti uplatňovať v praxi. Aj Študentské divadlo VYDI pri UKF v Nitre je v drvivej väčšine tvorené študentmi kulturológie ako aktívnymi tvorcami v oblasti dramaturgie, réžie, choreografie, herectva pod odborným vedením Mgr. Lucie Valkovej.

Katedra kulturológie spolupracuje s príbuznými katedrami kulturológie v Bratislave, v Prahe, s kultúrnymi inštitúciami v SR, so spoločenskovednými ústavmi Slovenskej akadémie vied, s katedrami histórie, etiky, estetiky, filozofie, etnológie, žurnalistiky, masmediálnej komunikácie, slovenského jazyka a slovenskej literatúry na viacerých slovenských a zahraničných vysokých školách.

 

 

Konzultačné hodiny

Študijný plán

Študijný program Bc. - Int. 1. až 3. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Int. 1. až 2. ročník 2018/2019

Študijný program Bc. - Ext. 1. až 4. ročník 2018/2019

Študijný program Mgr. - Ext. 1. až 3. ročník 2018/2019